SFS 2021:517 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2021-517.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:IXQKWI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JCQBDL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NLMCID+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>penningtv�tt och finansiering av terrorism </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � och 2 kap. 16 � lagen <br/>(2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska <br/>ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>2 �</b>3 Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">finansieringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. livf�rs�kringsr�relse, dock inte<br/>a) s�dan som drivs av f�rs�kringsf�reningar som har beviljats undantag</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 1 kap. 19 d � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), eller </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) tj�nstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retag, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. v�rdepappersr�relse enligt 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">marknaden, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. verksamhet som kr�ver ans�kan hos Finansinspektionen enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rs�kringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistri-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">bution, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av s�dana <br/>f�rs�kringsf�rmedlare som har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � den lagen eller <br/>bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 � andra stycket 2 eller 3 � den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om elektroniska pengar, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,<br/>8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tj�nster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-<br/>slutande avser kontoinformationstj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. verksamhet som f�rvaltare av alternativa investeringsfonder enligt</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder, </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2020/21:119, bet. 2020/21:CU20, rskr. 2020/21:319. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r <br/>att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism, <br/>om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande <br/>av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, <br/>i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843. <br/>3 Senaste lydelse 2020:1039. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:517</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">8 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:517</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet med konsumentkrediter, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">samhet med bostadskrediter, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. verksamhet som fastighetsm�klare eller fastighetsm�klarf�retag med</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">s�rskild registrering f�r hyresf�rmedling eller fullst�ndig registrering enligt <br/>fastighetsm�klarlagen (2021:516), </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spel-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (2018:1138), </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">15. yrkesm�ssig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">heten eller i en del av verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras <br/>transaktioner, enstaka eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r <br/>att ett utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppg�r till motsvarande <br/>5 000 euro eller mer, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),<br/>17. verksamhet som auktoriserad eller godk�nd revisor eller registrerat</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">revisionsbolag, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">18. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nster som inte omfattas av 17, </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">19. yrkesm�ssig r�dgivning avseende skatter och avgifter (skatter�dgivare),<br/>20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">21. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n den som avses</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i 20, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">22. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">anges i 4 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person <br/>som avses i 1721, eller </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">23. yrkesm�ssig verksamhet som avser f�rmedling, f�rvaring eller handel</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av <br/>verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras transaktioner, enstaka <br/>eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r att ett utbetalt eller <br/>mottaget belopp uppg�r till motsvarande 10 000 euro eller mer. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vissa speltj�nster f�r undantas fr�n till�mpning av lagen eller best�m-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">melser i den enligt f�reskrifter som meddelas med st�d av 8 kap. 1 � 1. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2 kap. <br/>16 �</b>4 Om en verksamhetsut�vare som �r en fysisk person driver sin verk-<br/>samhet som anst�lld hos en juridisk person, ska de krav som avses i 1, 2, 812, <br/>14 och 15 �� samt 6 kap. 1 och 2 �� g�lla den juridiska personen. </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft29">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">4 �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot

penningtv�tt och finansiering av terrorism

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � och 2 kap. 16 � lagen
(2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska
ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
3 Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse,

2. livf�rs�kringsr�relse, dock inte
a) s�dan som drivs av f�rs�kringsf�reningar som har beviljats undantag

enligt 1 kap. 19 d � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), eller

b) tj�nstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tj�nstepensions-

f�retag,

3. v�rdepappersr�relse enligt 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om v�rdepappers-

marknaden,

4. verksamhet som kr�ver ans�kan hos Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell verksamhet,

5. f�rs�kringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistri-

bution, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av s�dana
f�rs�kringsf�rmedlare som har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � den lagen eller
bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 � andra stycket 2 eller 3 � den lagen,

6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster

enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster,

9. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-

tj�nster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-
slutande avser kontoinformationstj�nster,

10. verksamhet som f�rvaltare av alternativa investeringsfonder enligt

lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,

1 Prop. 2020/21:119, bet. 2020/21:CU20, rskr. 2020/21:319.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r
att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande
av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843.
3 Senaste lydelse 2020:1039.

SFS

2021:517

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:517

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-

samhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som fastighetsm�klare eller fastighetsm�klarf�retag med

s�rskild registrering f�r hyresf�rmedling eller fullst�ndig registrering enligt
fastighetsm�klarlagen (2021:516),

14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spel-

lagen (2018:1138),

15. yrkesm�ssig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-

heten eller i en del av verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras
transaktioner, enstaka eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r
att ett utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppg�r till motsvarande
5 000 euro eller mer,

16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
17. verksamhet som auktoriserad eller godk�nd revisor eller registrerat

revisionsbolag,

18. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-

tj�nster som inte omfattas av 17,

19. yrkesm�ssig r�dgivning avseende skatter och avgifter (skatter�dgivare),
20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten

avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta stycket,

21. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n den som avses

i 20, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta stycket,

22. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som

anges i 4 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person
som avses i 1721, eller

23. yrkesm�ssig verksamhet som avser f�rmedling, f�rvaring eller handel

med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av
verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras transaktioner, enstaka
eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r att ett utbetalt eller
mottaget belopp uppg�r till motsvarande 10 000 euro eller mer.

Vissa speltj�nster f�r undantas fr�n till�mpning av lagen eller best�m-

melser i den enligt f�reskrifter som meddelas med st�d av 8 kap. 1 � 1.

2 kap.
16 �
4 Om en verksamhetsut�vare som �r en fysisk person driver sin verk-
samhet som anst�lld hos en juridisk person, ska de krav som avses i 1, 2, 812,
14 och 15 �� samt 6 kap. 1 och 2 �� g�lla den juridiska personen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

4 �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

;