SFS 2013:1104 Lag om ändring i lagen (2013:951) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

131104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:951) om ändring i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:951) om ändring i
nämnda lag ha ska följande lydelse.

3 kap.

4 §

Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt

markanläggning som hör till fastigheten ska undantas från skatte- och avgifts-
plikt om fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den till
övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana:

1. Kyrkor samt barmhärtighetsinrättningar som avses i 7 kap. 15 § in-

komstskattelagen (1999:1229) samt sådana särskilda rättssubjekt som avses i
10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om
Svenska kyrkan.

2. Stiftelser som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 §§ samt ideella föreningar

och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ in-
komstskattelagen.

3. Akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond

och stiftelsen Sveriges sjömanshus.

4. Sådana studentkårer, nationer och samarbetsorgan som avses i 7 kap.

16 § inkomstskattelagen.

5. Utländska staters beskickningar.
Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 §

utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången vid

2014 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

SFS 2013:1104

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.