SFS 1995:575 Lag mot skatteflykt

SFS 1995_575 Lag mot skatteflykt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:575

Utkom från trycket
den 7 juni 1995

Lag

mot skatteflykt;

utfärdad den 24 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt,

statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt.

2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling som har företa-
gits av den skattskyldige eller av juridisk person, vars inkomst helt eller
delvis beskattas hos den skattskyldige, om

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling i

vilken den skattskyldige eller den juridiska personen direkt eller indirekt
medverkat, ingår i ett förfarande som medför en inte oväsentlig skatteför-
mån för den skattskyldige,

2. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha ut-

gjort det huvudsakliga skälet för förfarandet och

3. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstift-

ningens grunder.

3 § Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen

inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska
resultatet — bortsett från skatteförmånen — som en omväg i förhållande

till det närmast till hands liggande förfarandet, skall taxeringsbeslutet i
stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu
angivna grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller skulle leda
till oskäligt resultat, skall taxeringsbeslutet fattas med tillämpning av 4
kap. 3 § taxeringslagen (1990: 324).

4 § Fråga om tillämpning av denna lag prövas av länsrätten efter fram-
ställning av skattemyndighet eller Riksskatteverket. Om handläggning av
framställning om tillämpning av lagen och om överklagande av beslut i
anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna
i 6 kap. taxeringslagen (1990: 324).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister

som enligt 4 kap. 19 — 22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxe-
ring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på rättshandlingar

som företagits efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

JAN NYGREN
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:209, bet. 1994/95: SkU30, rskr. 1994/95:348

998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.