SFS 2012:829 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2012:829 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
120829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 kap. 13 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

67 kap.

13 §

3

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel föl-

jande.

1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs

på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

6. Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt läm-

ning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller lik-
nande.

7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behö-

ver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med
promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare
ärenden.

8. Hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i skolformer som avses

i 10�13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2�7 §§ skollagen (2010:800) när hjäl-
pen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på hushållsarbete

som har utförts och betalats efter den 31 december 2012, förmån av
hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 december 2012 samt
hushållsarbete som har utförts efter den 31 december 2012 och för vilket
ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration
efter detta datum.

1 Prop. 2012/13:14, bet. 2012/13:SkU10, rskr. 2012/13:75.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2009:542.

SFS 2012:829

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:829

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.