SFS 2013:1106 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2013:1106 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
131106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 7 kap. 17 §, 9 kap. 8 §,

42 kap. 15 a §, 48 kap. 2 § och 56 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna
paragrafer:

7 kap.

17 §

Följande juridiska personer är också skattskyldiga bara för inkomst på

grund av innehav av fastigheter:

� Aktiebolaget Svenska Spel och dess helägda dotterbolag som bara be-

driver spelverksamhet,

� Aktiebolaget Trav och Galopp,
� Jernkontoret, så länge kontorets vinstmedel används till allmänt nyttiga

ändamål och utdelning inte lämnas till delägarna,

� Nobelstiftelsen,
� Right Livelihood Award Stiftelsen,
� Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond,
� Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond,
� Stiftelsen Industrifonden,
� Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond,
� Stiftelsen Norrlandsfonden,

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:1272. �ndringen innebär att orden �Sförsäkringsaktiebolag i 4 §⬝
tagits bort ur förteckningen.

företagsledare i 56 kap. 6 §
förvärvsinkomst i 1 kap. 5 §

SFS 2013:1106

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1106

� Stiftelsen Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och

gemensam säkerhet,

� Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoindustrin �

PROTEKO,

� Stiftelsen Svenska bibelsällskapets bibelfond,
� Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
� Stiftelsen Sveriges Nationaldag,
� Stiftelsen TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof

Palmes minne,

� Stiftelsen UV-huset,
� Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet,
� Svenska skeppshypotekskassan,
� Svenska UNICEF-kommittén,
� Sveriges export- och investeringsråd, och
� Sveriges Standardiseringsförbund, så länge dess vinstmedel används till

allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till medlemmarna.

9 kap.

8 §

4

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte

dras av:

� 5 kap. 8 § vägtrafikskattelagen (2006:227) eller 8 § lagen (2006:228)

med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

� 5 kap. 14�18 §§ tullagen (2000:1281), och
� 65 kap. 2 §, 4 § första stycket, 5�13 och 19 §§ skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Dröjsmålsavgifter och ränta som beräknas enligt lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift får inte dras av.

42 kap.

15 a § Utdelning och kapitalvinst på följande aktier och andelar tas upp till
fem sjättedelar:

� aktier i svenska aktiebolag,
� andelar i svenska ekonomiska föreningar som inte är kooperativa, och
� andelar i utländska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den

utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt
denna lag av ett svenskt företag, som inte är en kooperativ förening, med mot-
svarande inkomster.

Första stycket tillämpas inte om
� företaget är marknadsnoterat,
� företaget har varit marknadsnoterat men marknadsnoteringen har upphört

i anslutning till inledandet av ett förfarande om inlösen, fusion, fission, likvi-
dation eller konkurs,

� företaget under beskattningsåret eller under något av de fyra föregående

beskattningsåren, direkt eller genom dotterföretag, har ägt aktier med en röst-
eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat aktie-
bolag eller en marknadsnoterad utländsk juridisk person,

� företaget är ett privatbostadsföretag,

4 Senaste lydelse 2011:1256.

background image

3

SFS 2013:1106

� andelarna är kvalificerade, eller
� en kapitalvinst ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet

enligt 49 a kap.

Ett företag anses marknadsnoterat om någon andel i företaget är marknads-

noterad.

48 kap.

2 §

5

Med delägarrätt avses

� aktie,
� rätt på grund av teckning av aktier,
� teckningsrätt,
� fondaktierätt,
� andel i en värdepappersfond och en specialfond,
� andel i en ekonomisk förening, och
� annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.
Bestämmelserna om delägarrätter ska tillämpas också på
� vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor,
� konvertibel i svenska kronor,
� inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,
� termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller

termin och option som avser aktieindex, och

� annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.
Andel i privatbostadsföretag anses inte som delägarrätt.

56 kap.

8 §

6

När det gäller fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och deras delägare

m.fl. finns även särskilda bestämmelser om

� förmån av utbildning i 11 kap. 17 §,
� avdrag för framtida substansminskning i 20 kap. 23 §,
� underprisöverlåtelser i 23 kap. 18, 19 och 22�23 a §§,
� avdrag för ränta på vinstandelslån i 24 kap. 6, 7 och 10 §§,
� avskattning av fastighet i 25 a kap. 25 §,
� när en fastighet eller andel är lagertillgång i 27 kap. 4�6 §§,
� kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 27 §,
� utskiftning vid ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag i

42 kap. 20 §,

� partiella fissioner i 48 kap. 18 c�18 e §§,
� andelsbyten i 48 a kap. 8 a�8 c, 9, 13 och 16 §§,
� avyttring av andelar i svenska handelsbolag i 50 kap. 7 § och 51 kap. 7 §,
� pensionssparavdrag i 59 kap. 4, 10 och 15 §§,
� familjebeskattning i 60 kap. 12�14 §§, och
� grundavdrag i 63 kap. 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången på

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013. Bestämmelsen i 7 kap.

5 Senaste lydelse 2013:569.

6 Senaste lydelse 2008:1063.

background image

4

SFS 2013:1106

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

17 § i sin nya lydelse i fråga om Sveriges export- och investeringsråd tilläm-
pas dock från och med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.