SFS 2008:816 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2008:816 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
080816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 29 kap. 2 och 4 §§ inkomstskatte-

lagen (1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

29 kap.

2 §

Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som läm-

nas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska ge-
menskaperna, landsting, kommuner, juridiska personer som avses i 7 kap.
16, 17 och 20 §§ och allmänningsskogar enligt lagen (1952:167) om allmän-
ningsskogar i Norrland och Dalarna.

Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § första

stycket,

3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till så-

dana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1

,

och

4. stöd enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, om stö-

det inte

� redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller
� avser betalning för nyemitterade eller egna aktier.

4 §

Ett näringsbidrag ska tas upp om det inte används för en utgift som inte

får dras av vare sig omedelbart eller i form av värdeminskningsavdrag.

Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2008 och tillämpas på stöd som

lämnas efter den 29 oktober 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:816

Utkom från trycket
den 29 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.