SFS 2008:1063 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2008:1063 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
081063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels

att 23 kap. 5, 15, 20, 21, 25 och 26 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 16 kap. 1 §, 17 kap. 33 §, 23 kap. 2, 11, 14, 16, 17, 19, 23 och

23 a §§ samt 56 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 27 kap. 6 a §, av följande ly-

delse.

16 kap.

1 §

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kost-

nad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana
utgifter.

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om avdrag i 9,

17�25 a, 27�40, 44�46, 48, 49�52, 55 och 60 kap.

17 kap.

33 §

Särskilda bestämmelser om anskaffningsvärde m.m. för lager och på-

gående arbeten finns när det gäller

� beskattningsinträde i 20 a kap.,
� uttagsbeskattning i 22 kap. 8 §,
� underprisöverlåtelser i 23 kap. 10 §,
� lagerandelar i fastighetsförvaltande företag i 27 kap. 6 a §,
� näringsbidrag i 29 kap. 7 §,
� ianspråktagande av ersättningsfond i 31 kap. 18 §,
� kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 18 §,
� verksamhetsavyttringar i 38 kap. 14 §,
� partiella fissioner i 38 a kap. 14 §, och
� förvärv av tillgångar till underpris från delägare och närstående i 53 kap.

10 och 11 §§.

1

Prop. 2008/09:37, bet. 2008/09:SkU4, rskr. 2008/09:65.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:1063

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1063

23 kap.

2 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om

1. bestämmelserna om kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. ska

tillämpas på överlåtelsen,

2. överlåtelsen innebär att sådana andelar i fastighetsförvaltande företag

som är lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § delas ut enligt 42 kap. 16 § eller
skiftas ut enligt 42 kap. 20 §, eller

3. marknadsvärdet på tillgången är lika med eller lägre än tillgångens

skattemässiga värde.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte heller om en kapitalvinst vid en

avyttring är skattefri enligt bestämmelserna i 25 a kap. eller ersättningen ska
tas upp som kapitalvinst på grund av bestämmelsen om skalbolagsbeskatt-
ning i 25 a kap. 9 §. Bestämmelserna i 11 och 12 §§ tillämpas dock när en
näringsbetingad andel överlåts utan ersättning eller mot ersättning som un-
derstiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat om

� det förvärvande företaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekono-

misk förening eller ett utländskt bolag som motsvarar något sådant företag
och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det,

� det förvärvande företaget inte, direkt eller indirekt, äger andel i det över-

låtande företaget, och

� förutsättningarna i 19 § är uppfyllda.

11 §

3

Om tillgången överlåts av ett företag, ska överlåtelsen inte medföra

att någon som direkt eller indirekt äger en andel i företaget, eller i fråga om
ideella föreningar någon som är medlem i föreningen, ska ta upp skillnaden
mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. �verlåtelsen ska
inte heller medföra att skillnaden ska tas upp som intäkt i inkomstslaget
tjänst av

1. förvärvaren,
2. den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget, eller
3. den som indirekt genom innehav av en kvalificerad andel äger en andel

i det förvärvande företaget.

Om tillgången överlåts till en fysisk person och ersättning inte lämnas,

gäller bestämmelserna i första stycket inte för det belopp som motsvarar det
skattemässiga värdet av tillgången. Om ersättning lämnas med belopp som
understiger det skattemässiga värdet, gäller bestämmelserna i första stycket
inte det belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattemässiga värdet
och ersättningen.

14 §

�verlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett före-

tag.

En svensk stiftelse eller en svensk ideell förening får inte vara förvärvare.

En svensk stiftelse får dock vid ombildning av sparbank till bankaktiebolag
enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) förvärva aktier från sparbanken. Vi-
dare får en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om

3

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2008:1063

undantag från skattskyldighet i 7 kap. förvärva en tillgång från en annan ide-
ell förening.

Ett livförsäkringsföretag får vara förvärvare bara i fråga om tillgångar

som ingår i sådan verksamhet som enligt 39 kap. 4 § ska beskattas enligt
reglerna för skadeförsäkringsföretag.

16 §

4

Förvärvaren ska omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för in-

komst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. En tillgång anses
ingå i en näringsverksamhet bara om ersättningen eller kapitalvinsten vid en
avyttring ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet.

Inkomsten av näringsverksamheten eller en del av näringsverksamheten

där tillgången ingår får inte vara undantagen från beskattning på grund av ett
skatteavtal.

17 §

5

Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till

förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, ska överlåta-
rens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en
verksamhet eller en verksamhetsgren överlåtas.

19 §

6

Om överlåtaren och förvärvaren är företag och om någon andel i det

överlåtande företaget är kvalificerad, ska minst samma andel av andelarna i
det förvärvande företaget vara kvalificerade som andelen kvalificerade an-
delar i det överlåtande företaget. Med kvalificerad andel avses i denna para-
graf inte en sådan marknadsnoterad andel i ett överlåtande företag som anses
kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b §.

23 §

Villkoret i 18 och 19 §§ om att en andel i ett förvärvande företag ska

vara kvalificerad ska anses uppfyllt även om andelen först efter förvärvet
men under samma år hos samma ägare blir kvalificerad. Lämnas utdelning
på andelen efter förvärvet men under samma år hos samma ägare, ska ande-
len vara kvalificerad vid tidpunkten för utdelningen.

23 a §

Vid tillämpningen av 18, 19 och 22 §§ ska en andel i ett förvär-

vande företag som är kvalificerad bara enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inte
anses som en kvalificerad andel. Sådana andelar ska dock anses kvalifice-
rade vid tillämpning av 19 § till den del som andelarna i det överlåtande fö-
retaget är kvalificerade bara enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b §.

27 kap.

6 a §

Om en andel som avses i 6 § har gått ned i värde och det företag som

andelen hänför sig till har överlåtit en tillgång utan ersättning eller mot er-
sättning som understiger marknadsvärdet, gäller följande. Andelen får inte
tas upp till ett värde som understiger anskaffningsvärdet till den del som vär-
denedgången motsvarar andelsägarens del av skillnaden mellan marknads-
värdet och faktisk ersättning för den överlåtna tillgången. Detta gäller dock

4

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

5

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

6

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2008:1063

bara om tillgången har överlåtits under den tid som andelsägaren har inne-
haft andelen.

Vad som sägs i första stycket gäller också om en tillgång överlåtits på ett

sätt som anges i det stycket, från ett företag som, direkt eller indirekt, ägs
eller ägts av det företag som andelen hänför sig till.

Om det uppkommer en förlust vid avyttring av en sådan andel som avses i

första stycket och har en tillgång överlåtits på ett sätt som anges i första eller
andra stycket före eller samtidigt med avyttringen av andelen, får förlusten
inte dras av till den del den motsvarar skillnaden mellan marknadsvärdet och
faktisk ersättning för den överlåtna tillgången.

56 kap.

8 §

När det gäller fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och deras delägare

m.fl. finns även särskilda bestämmelser om

� förmån av utbildning i 11 kap. 17 §,
� avdrag för framtida substansminskning i 20 kap. 23 §,
� underprisöverlåtelser i 23 kap. 18, 19 och 22�23 a §§,
� avdrag för ränta på vinstandelslån i 24 kap. 6, 7 och 10 §§,
� avskattning av fastighet i 25 a kap. 25 §,
� när en fastighet eller andel är lagertillgång i 27 kap. 4�6 §§,
� kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 27 §,
� utskiftning vid ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag i

42 kap. 20 §,

� partiella fissioner i 48 kap. 18 c�18 e §§,
� andelsbyten i 48 a kap. 6 a, 8 a�8 c, 9, 12, 13 och 16 §§,
� avyttring av andelar i svenska handelsbolag i 50 kap. 7 § och 51 kap.

7 §,

� pensionssparavdrag i 59 kap. 4, 10 och 15 §§,
� familjebeskattning i 60 kap. 12�14 §§, och
� grundavdrag i 63 kap. 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Bestämmelserna i 23 kap. i deras nya lydelser tillämpas på överlåtelser

efter den 17 april 2008. Bestämmelserna i deras äldre lydelser tillämpas på
överlåtelser före den 18 april 2008. De upphävda bestämmelserna i 23 kap.
tillämpas på överlåtelser till och med den 17 april 2008 men inte på överlå-
telser efter detta datum. De nya bestämmelserna i 27 kap. 6 a § första och
andra stycket tillämpas på överlåtelser efter den 17 april 2008. Den nya be-
stämmelsen i 27 kap. 6 a § tredje stycket tillämpas på avyttringar efter den
17 april 2008 i fråga om sådana överlåtelser som anges i paragrafens första
eller andra stycke och som skett efter den 30 juni 2003.

3. Om en andel i ett svenskt handelsbolag avyttras efter den 17 april 2008

tillämpas punkterna 4 och 5 i fråga om underprisöverlåtelser som skett efter
den 30 juni 2003.

4. Om ett företag som enligt 24 kap. 13 § kan äga näringsbetingade ande-

lar avyttrar en andel i ett svenskt handelsbolag och handelsbolaget, under det
avyttrande företagets innehav av handelsbolagsandelen, före den 18 april
2008 har överlåtit en tillgång enligt bestämmelserna om underprisöverlåtel-

background image

5

SFS 2008:1063

ser i 23 kap., gäller vid kapitalvinstberäkningen för den avyttrade andelen
följande. Den justerade anskaffningsutgiften för andelen enligt 50 kap. 5 §
ska minskas med ett belopp som motsvarar delägarens del av skillnaden
mellan den överlåtna tillgångens marknadsvärde och ersättningen för till-
gången vid tidpunkten för underprisöverlåtelsen. Delägarens del bestäms av
dennes andelstal i handelsbolaget vid tidpunkten för andelsavyttringen.

Vid bestämmandet av den ersättning som erhållits för tillgången vid un-

derprisöverlåtelsen ska 23 kap. 10 § inte tillämpas.

5. Om andelar i ett svenskt handelsbolag övergår till en ny ägare ska den

justerade anskaffningsutgiften för andelarna minskas enligt punkt 4 om
övergången sker genom

� kvalificerad fusion eller fission enligt bestämmelserna i 37 kap.,
� verksamhetsavyttring enligt 38 kap., eller
� partiell fission enligt 38 a kap.
Vad som sägs i första stycket gäller bara om punkt 4 skulle ha varit till-

lämplig om det överlåtande företaget självt hade avyttrat andelarna i han-
delsbolaget.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

6

SFS 2008:1002-1074

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.