SFS 2008:1322 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2008:1322 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
081322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 3 §, 12 kap. 2 § samt

42 kap. 25 och 30 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande ly-

delse.

8 kap.

3 §

Vinster i svenska lotterier eller vid vinstdragning på svenska premie-

obligationer är skattefria.

Vinster i utländska lotterier är skattefria om lotteriet
� anordnas i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES), eller

� utgör ett sådant lotteri som avses i 1 § andra stycket lagen (1991:1482)

om lotteriskatt.

Vinster vid vinstdragning på utländska premieobligationer är skattefria

om premieobligationen ställts ut i en stat inom EES.

12 kap.

2 §

Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon be-

loppsmässig begränsning, nämligen utgifter

� vid tjänsteresor enligt 5�17 §§,
� vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt

18�22 och 31 §§,

� för hemresor enligt 24 och 31 §§,
� för egenavgifter enligt 36 §, och
� i hobbyverksamhet enligt 37 §.
Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som före-

tas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.

Utgifter för inställelseresor enligt 25 § och för resor mellan bostaden och

arbets- och utbildningsplatsen enligt 26�31 §§ ska dras av bara till den del
kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 9 000 kronor.
�vriga utgifter ska dras av bara till den del kostnaderna under beskattnings-
året sammanlagt överstiger 5 000 kronor.

1

Prop. 2008/09:47, bet. 2008/09:SkU11, rskr. 2008/09:107.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:1322

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1322

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

42 kap.

25 §

Vinst i ett utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska pre-

mieobligationer ska tas upp om vinsten överstiger 100 kronor och inte är
skattefri enligt 8 kap. 3 § andra eller tredje stycket.

Utgifter för att delta i svenska och utländska lotterier får inte dras av.

30 §

Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upp-

låts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder av-
yttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas
med hyresrätt upplåts.

Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska

avdrag göras med 12 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, pri-
vatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, ska ytterli-
gare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får
inte i något fall vara högre än intäkten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.