SFS 2008:1343 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2008:1343 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
081343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels

att 48 a kap. 6 a och 12 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 48 a kap. 6 a § ska utgå,

dels

att 24 kap. 1 §, 33 kap. 8 och 16 §§, 34 kap. 6, 8, 10, 18 och 20 §§,

48 a kap. 13 §, 50 kap. 5 §, 57 kap. 11 och 19 §§ samt 65 kap. 8 och 14 §§
ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 24 kap. 10 a�10 e §§,

och närmast före 24 kap. 10 a, 10 b och 10 d §§ nya rubriker av följande ly-
delse.

24 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� tillämpning i inkomstslaget näringsverksamhet av vissa bestämmelser i

inkomstslaget kapital i 2 och 3 §§,

� partiell fission i 3 a §,
� kapitalrabatt på optionslån i 4 §,
� avdragsrätt för ränta på vinstandelslån i 5�10 §§,
� begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder i 10 a�10 e §§,
� avdrag för lämnad utdelning i 11 §, och
� skattefria utdelningar i 12�22 §§.
En bestämmelse om skattefrihet för utdelning från privatbostadsföretag

finns i 15 kap. 4 §.

Bestämmelser om i vilken utsträckning ersättningar i form av livränta och

liknande utbetalningar för avyttrade tillgångar räknas som ränta finns i
44 kap. 35 och 37�39 §§.

Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder

Definition av företag i intressegemenskap

10 a §

Företag ska vid tillämpning av 10 b�10 e §§ anses vara i

intresse-

gemenskap

med varandra om

1

Prop. 2008/09:40 och prop. 2008/09:65, bet. 2008/09:SkU19, rskr. 2008/09:114.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:1343

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1343

1. ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat

sätt har ett bestämmande inflytande i det andra företaget, eller

2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning.
Med företag avses i första stycket och i 10 b�10 e §§ juridiska personer

och svenska handelsbolag.

Huvudregler

10 b §

Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte � om inte an-

nat följer av 10 d § � dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i
intressegemenskapen, till den del skulden avser ett förvärv av en delägarrätt
från ett företag som ingår i intressegemenskapen.

Om en tillfällig skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen

ersätts av en skuld till ett företag i intressegemenskapen, ska första stycket
tillämpas på den sistnämnda skulden om bestämmelsen hade varit tillämplig
på den förstnämnda skulden, för det fall det företaget hade ingått i intresse-
gemenskapen.

10 c §

Bestämmelsen i 10 b § första stycket tillämpas också � om inte an-

nat följer av 10 e § � på en skuld till ett företag som inte ingår i intressege-
menskapen, till den del ett företag i intressegemenskapen har en fordran på
det förstnämnda företaget, eller på ett företag som är i intressegemenskap
med det förstnämnda företaget, såvida skulden kan anses ha samband med
denna fordran och avser förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i
intressegemenskapen.

Kompletteringsregler

10 d §

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras

av om någon av följande förutsättningar är uppfyllda.

1. Inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst

10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressege-
menskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget
bara skulle ha haft den inkomsten.

2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna

är huvudsakligen affärsmässigt motiverade.

Om det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till in-

komsten har möjlighet att få avdrag för utdelning får första stycket 1 inte till-
lämpas, om Skatteverket kan visa att såväl förvärvet som den skuld som lig-
ger till grund för ränteutgifter till övervägande del inte är affärsmässigt moti-
verade.

10 e §

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 c § ska dras

av om någon av följande förutsättningar är uppfyllda.

1. Ett företag som har en sådan fordran som avses i 10 c § beskattas för

den inkomst som har samband med denna fordran i enlighet med vad som
sägs i 10 d § första stycket 1.

2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna

är huvudsakligen affärsmässigt motiverade.

background image

3

SFS 2008:1343

Om ett företag som avses i första stycket 1 har möjlighet att få avdrag för

utdelning ska 10 d § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt.

33 kap.

8 §

Med

kapitalunderlaget för räntefördelning

för en enskild näringsid-

kare avses skillnaden mellan värdet på tillgångarna och värdet på skulderna i
näringsverksamheten vid det föregående beskattningsårets utgång

ökad med
� underskott av näringsverksamheten under det föregående beskattnings-

året till den del avdrag för underskottet inte har gjorts enligt någon av de be-
stämmelser som anges i 14 kap. 22 § första och andra styckena,

� kvarstående sparat fördelningsbelopp,
� en sådan övergångspost som avses i 14 §, och
� en sådan särskild post vid arv, gåva m.m. som avses i 15�17 §§,
minskad med
� 73,7 procent av expansionsfonden enligt 34 kap. vid det föregående be-

skattningsårets utgång, och

� sådana tillskott i näringsverksamheten under det föregående beskatt-

ningsåret som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamhe-
ten.

16 §

Den särskilda posten uppgår till ett belopp som motsvarar det nega-

tiva kapitalunderlag för räntefördelning som hänför sig till förvärvet, beräk-
nat vid förvärvstidpunkten. Posten får dock inte överstiga ett belopp som
motsvarar den ersättning som lämnas för fastigheten minskad med det hög-
sta värdet för fastigheten vid förvärvstidpunkten enligt 12 § eller 13 § och
ökad med 73,7 procent av en övertagen expansionsfond till den del den av-
ser fastigheten. Ett åtagande att ta över expansionsfonden räknas inte som
ersättning.

Om en del av fastigheten övergår till någon annan ägare, ska posten mins-

kas i motsvarande mån.

Om fastigheten och driften av den räknas till olika näringsverksamheter

och förvärvaren eller hans närstående inom två år före förvärvet eller efter
förvärvet skjutit till kapital i mer än obetydlig omfattning till den närings-
verksamhet som driften räknas till, ska posten minskas i motsvarande mån.

34 kap.

6 §

För enskilda näringsidkare får expansionsfonden uppgå till högst ett

belopp som motsvarar 135,69 procent av kapitalunderlaget för expansions-
fond.

8 §

En särskild post får beräknas om en fastighet förvärvas genom arv, tes-

tamente eller gåva eller genom bodelning med anledning av äktenskapsskill-
nad eller makes död och summan av egen och övertagen expansionsfond
överstiger 135,69 procent av summan av förvärvarens kapitalunderlag för
expansionsfond och det kapitalunderlag som hänför sig till förvärvet. För-
värvarens kapitalunderlag och expansionsfond ska beräknas vid utgången av
beskattningsåret före förvärvet medan det kapitalunderlag som hänför sig till

background image

4

SFS 2008:1343

förvärvet och den övertagna expansionsfonden beräknas vid förvärvstid-
punkten.

Första stycket gäller bara under förutsättning att villkoren i 18 § är upp-

fyllda och om fastigheten är kapitaltillgång såväl hos den tidigare ägaren
som hos förvärvaren.

10 §

Den särskilda posten får öka kapitalunderlaget för expansionsfond

med ett så stort belopp att expansionsfonden motsvarar högst 135,69 procent
av kapitalunderlaget som avses i 8 §.

Kapitalunderlaget får ökas med posten bara så länge någon del av fastig-

heten finns kvar i näringsverksamheten. Om expansionsfonden ett visst år
uppgår till eller är lägre än 135,69 procent av kapitalunderlaget före ök-
ningen med posten, upphör rätten att öka kapitalunderlaget med posten.

18 §

Om realtillgångar i en enskild näringsverksamhet övergår till en obe-

gränsat skattskyldig fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodel-
ning och mottagaren tar över hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren
eller en ideell andel av en verksamhet eller av en verksamhetsgren, får mot-
tagaren helt eller delvis ta över en expansionsfond, om

� mottagaren vid arv eller testamente skriftligen förklarar att han tar över

fonden eller delen av fonden, eller

� parterna vid gåva eller bodelning träffar skriftligt avtal om övertagan-

det.

Utöver vad som sägs i första stycket krävs att
1. mottagaren övertar tillgångar vars värde, minskat med övertagna skul-

der, motsvarar minst 73,7 procent av den övertagna expansionsfonden eller
delen av fonden, och

2. vad som övertas av fonden uppgår till högst så stor del av hela fonden

som de övertagna realtillgångarna utgör av samtliga realtillgångar i närings-
verksamheten.

Expansionsfonden får dock inte tas över till den del den överstiger

185 procent av det värde som realtillgångarna i näringsverksamheten upp-
gick till vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktuella beskatt-
ningsåret (jämförelsebeloppet). Om fonden bara delvis tas över, får den
övertagna fondens värde högst uppgå till så stor del av jämförelsebeloppet
som de övertagna realtillgångarna utgör av samtliga realtillgångar vid tid-
punkten för överföringen. Värdet av realtillgångarna ska beräknas på det sätt
som anges i 33 kap. 12 § första stycket och 13 §. Som skuld enligt andra
stycket 1 ska räknas också sådana avdrag som avses i 33 kap. 11 §.

Om expansionsfonden helt eller delvis tas över, anses den som tar över

fonden själv ha gjort avsättningarna och avdragen för dem.

20 §

En expansionsfond upphör utan att bestämmelserna i 14�16 §§ blir

tillämpliga om en enskild näringsidkare

� överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebo-

lag som han äger aktier i eller genom överlåtelsen kommer att äga aktier i,

� begär att expansionsfonden inte ska återföras, och
� gör ett tillskott till bolaget som motsvarar minst 73,7 procent av expan-

sionsfonden.

background image

5

SFS 2008:1343

I 48 kap. 12 § finns bestämmelser om beräkningen av omkostnadsbelop-

pet för aktierna.

48 a kap.

13 §

I kapitalvinst som avses i 11 § ska inte räknas med sådan ersättning i

pengar som tagits upp som kapitalvinst enligt 9 §.

50 kap.

5 §

Anskaffningsutgiften ska

ökas

med

� den skattskyldiges tillskott till bolaget,
� belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkom-

ster,

� 26,3 procent av avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.,
� 73,7 procent av expansionsfond som förs över från andel i handelsbolag

till enskild näringsverksamhet enligt 34 kap. 22 §, och

� det belopp som framgår vid en tillämpning av bestämmelserna om över-

låtelse av privata tillgångar till underpris i 53 kap. 5 §.

Anskaffningsutgiften ska

minskas

med

� den skattskyldiges uttag ur bolaget,
� belopp som dragits av som den skattskyldiges andel av bolagets under-

skott,

� negativt fördelningsbelopp till den del räntefördelningen minskat ett un-

derskott i inkomstslaget näringsverksamhet,

� 26,3 procent av återförda avdrag för avsättning till expansionsfond en-

ligt 34 kap., och

� 73,7 procent av expansionsfond som förs över från enskild näringsverk-

samhet till andel i handelsbolag enligt 34 kap. 19 §.

57 kap.

11 §

�&rets gränsbelopp är

1. ett belopp som motsvarar två och ett halvt inkomstbasbelopp fördelat

med lika belopp på andelarna i företaget, eller

2. summan av
� underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad

med nio procentenheter, och

� för andelar i fåmansföretag eller företag som avses i 6 § lönebaserat ut-

rymme enligt 16�19 §§.

För tillgångar som avses i 2 § andra stycket ska statslåneräntan i stället

ökas med en procentenhet. Bestämmelserna i första stycket 1 och i 16�19 §§
gäller inte för sådana tillgångar.

�&rets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som

äger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel förvärvas genom arv, testa-
mente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidi-
gare ägarens situation i fråga om beräkning av årets gränsbelopp.

19 §

Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägaren eller någon

närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning som

background image

6

SFS 2008:1343

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

avses i 17 § första stycket från företaget och dess dotterföretag med ett be-
lopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av

� sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda

kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och

� tio inkomstbasbelopp.

65 kap.

8 §

Expansionsfondsskatten är 26,3 procent av det belopp som dras av vid

avsättning till expansionsfond enligt 34 kap. När avdraget återförs ska ett
belopp som motsvarar 26,3 procent av minskningen av expansionsfonden
tillgodoräknas vid debiteringen av slutlig skatt.

14 §

För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 26,3 procent av

den beskattningsbara inkomsten.

För investeringsfonder är skatten i stället 30 procent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången

vid 2010 års taxering om inte något annat anges i punkterna 2�6.

2. Bestämmelserna i 24 kap. 1 § i sina nya lydelser och de nya bestäm-

melserna i 24 kap. 10 a�10 e §§ tillämpas på ränteutgifter som belöper sig
på tiden efter den 31 december 2008.

3. Bestämmelserna i 33 kap. 8 och 16 §§ samt 34 kap. 8 och 10 §§ i sina

nya lydelser tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

4. Vid 2010 års taxering ska samtliga kvarvarande avdrag för avsättning

till expansionsfond som gjorts för beskattningsåret 2008 eller tidigare be-
skattningsår anses återförda den 1 januari 2009 och genast återavsatta till ex-
pansionsfond. Vid återföringen tillämpas bestämmelserna i sina äldre lydel-
ser och vid återavsättningen tillämpas bestämmelserna i sina nya lydelser.
Vid bestämmande av det belopp som expansionsfonden högst får uppgå till
vid 2010 års taxering tillämpas i fråga om återavsättningen 34 kap. 6 och
10 §§ i sina äldre lydelser och vid tillämpningen av 34 kap. 13 § tillämpas
50 kap. 5 § i sin äldre lydelse. Bestämmelsen i 34 kap. 13 § andra stycket
tillämpas inte i fråga om återavsättning.

5. Bestämmelserna i 48 a kap. 13 § i sina äldre lydelser tillämpas om en

kapitalvinst har tagits upp enligt de upphävda bestämmelserna i 48 a kap.
12 § på grund av att verksamhetsvillkoret inte längre var uppfyllt.

6. Bestämmelserna i 65 kap. 14 § i sina äldre lydelser tillämpas för be-

skattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.