SFS 2008:1351 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2008:1351 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
081351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 kap. 18 och 19 §§ inkomst-

skattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

16 kap.

18 §

Betald utländsk skatt dras av enligt bestämmelserna i 19 §. Skatt som

avser inkomster som beskattats i en utländsk stat och som inte ska tas upp
som intäkt i Sverige får dock inte dras av. Inte heller skatt som avser
inkomster som ska undantas från beskattning i Sverige på grund av skatte-
avtal får dras av.

�&terbetalas skatt för vilken avdrag har gjorts, ska motsvarande del av av-

draget återföras.

19 §

Utländsk särskild skatt som avser näringsverksamheten ska dras av.

Allmän skatt till en utländsk stat, utom sådan som belöper sig på låg-

beskattade inkomster som beskattas enligt 39 a kap., får dras av om den
skattskyldige begär det, om skatten har betalats av en obegränsat skatt-
skyldig person eller en begränsat skattskyldig person med fast driftställe i
Sverige på inkomster som anses ha sitt ursprung i den utländska staten. Med
allmän skatt till en utländsk stat likställs skatt till en utländsk delstat, provins
eller kommun.

Med skatt på inkomster likställs skatt på sådan förmögenhet som de

inkomster som avses i andra stycket kommer från. Detta gäller dock inte om
skatten huvudsakligen har karaktären av engångsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:1351

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.