SFS 2016:3 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2016:3 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
160003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 8 § i inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

12 kap.

8 §

Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt

arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden
växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbets-
material eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.

Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för

vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande bran-
scher, anses bostaden som tjänsteställe.

För riksdagsledamöter, reservofficerare samt nämndemän, jurymän och

andra liknande uppdragstagare i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol,
hyresnämnd eller arrendenämnd anses bostaden som tjänsteställe.

Med bostad anses för riksdagsledamöter bostaden på hemorten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den

29 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2016:3

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.