SFS 2016:683 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2016:683 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
160683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 40 kap. 1 och 21 §§ och 42 kap. 33 och 34 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 40 kap. 20 § ska lyda ⬝Begränsningar vid

konkurs, ackord, skuldsanering och F-skuldsanering⬝.

40 kap.

1 §

I detta kapitel finns

� en huvudregel i 2 §,
� definitioner i 3�8 §§,
� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott hos

företag efter ägarförändringar i 9�19 §§,

� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott vid

konkurs, ackord, skuldsanering och F-skuldsanering i 20 och 21 §§,

� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott efter

överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut i 22 §,

� bestämmelser om avdrag efter ombildningar i 23 §, och
� hänvisningar i 24 §.

21 § Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag som den skatt-
skyldige är delägare i får ackord utan konkurs, skuldsanering eller F-skuld-
sanering, ska avdrag för underskott minskas med ett belopp som motsvarar
summan av de skulder i näringsverksamheten som fallit bort genom ackordet,
skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen.

42 kap.

33 § Underskott som uppkommit i en näringsverksamhet får dras av med
70 procent till den del

1. underskottet avser en sådan bostad i ett andelshus som skulle ha varit

den skattskyldiges privatbostad om han innehaft den med bostadsrätt, och

2. underskottet inte dras av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap.

2�4 §§.

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2016:683

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:683

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

I fråga om avdraget tillämpas också bestämmelserna om begränsningar vid

konkurs, ackord, skuldsanering och F-skuldsanering i 40 kap. 20 och 21 §§.

Om ett underskott har dragits av enligt första stycket, får avdrag inte göras

enligt 40 kap. 2 §.

34 §

3

Underskott av näringsverksamhet det beskattningsår då en enskild

näringsidkare upphör att bedriva näringsverksamheten ska dras av med
70 procent.

Underskottet ska dock inte dras av om det avser självständigt bedriven

näringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det
ska inte heller dras av till den del underskottet

� dragits av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap. 2�4 §§ eller legat

till grund för avdrag enligt 33 §, eller

� skulle ha fallit bort om tillgångar eller tjänster som har tagits ut ur

näringsverksamheten hade uttagsbeskattats.

Underskottet ska dras av det följande beskattningsåret eller, om den skatt-

skyldige begär det, fördelas på det året och de två därefter följande beskatt-
ningsåren.

Bestämmelserna om begränsningar vid konkurs, ackord, skuldsanering och

F-skuldsanering i 40 kap. 20 och 21 §§ tillämpas också på sådant underskott.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:775.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.