SFS 2017:1250 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 kap. 36 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

42 kap.

36 §

3

Den som under kalenderåret har innehaft ett investeringssparkonto för

vilket ett kapitalunderlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp en scha-
blonintäkt. Intäkten ska beräknas till kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ mul-
tiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november närmast före det
aktuella kalenderåret ökad med en procentenhet. Schablonintäkten ska dock
beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelsen i 42 kap. 36 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:28, bet. 2017/18:SkU6, rskr. 2017/18:82.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:775.

SFS 2017:1250

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.