SFS 2017:1279 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 30 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

30 §

Med Sverige avses Sveriges land-, luft- och sjöterritorium samt de om-

råden utanför sjöterritoriet som framgår av bilaga 4 till lagen (2017:1272) om
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2017:1279

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.