SFS 2009:542 Lag om ändring i lagen (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2009:542 Lag om ändring i lagen (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
090542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:197) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

dels att 67 kap. 13 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:197) om

ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen (2009:197) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

67 kap.

13 §

2

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel föl-

jande.

1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs

på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

6. Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt läm-

ning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller lik-
nande.

7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behö-

ver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med
promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare
ärenden.

5. Genom denna lag upphävs lagen (2007:346) om skattereduktion för

hushållsarbete. Den upphävda lagen tillämpas på sådant hushållsarbete som
avses i 67 kap. 13 § dock alltjämt i fråga om

� arbete som har utförts och betalats under tidsperioden 1 juli 2007�

30 juni 2009,

� arbete som har utförts efter den 30 juni 2009 men som har betalats före

den 1 juli 2009,

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

2 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2009:542

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:542

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

� arbete som har utförts före den 1 juli 2009 men som har betalats efter

den 30 juni 2009, samt

� förmån av arbete som har tillhandahållits den skattskyldige före den

1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.