SFS 2021:1161 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Du är här: Start / Skatterätt / Inkomstskattelag (1999:1229) / SFS 2021:1161 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS2021-1161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 11 a kap. 5, 6, 11�15 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 11 a kap. 15 a�15 d §§, av

följande lydelse.

11 a kap.
5 §
3 Förmån av personaloption som förvärvas från ett företag ska inte tas
upp om

1. optionsinnehavaren, tidigast tre år och senast tio år efter förvärvet,

utnyttjar personaloptionen för förvärv

a) av andel i företaget eller av teckningsoption som ger rätt att förvärva

andel i företaget, eller

b) av andel i ett annat företag eller av teckningsoption som ger rätt att

förvärva andel i ett annat företag, under förutsättning att detta företag, vid
tidpunkten för förvärvet av personaloptionen, ingick i samma koncern som
det företag från vilket personaloptionen förvärvades, och

2. villkoren i 6�16 §§ är uppfyllda.
Det som sägs i 6�16 §§ om företaget gäller det företag i vilket personal-

optionen ger rätt att förvärva andel eller teckningsoption. Om företaget ingår
i en koncern ska

� 6, 8, 11 och 12 §§, 14 § första stycket andra och tredje meningen samt

15�15 d §§ gälla sammantaget för alla företag i koncernen,

� 7, 9, 10 och 16 §§ gälla för varje företag i koncernen, och
� 14 § första stycket första meningen gälla för något av företagen i

koncernen.

I 17 och 18 §§ finns bestämmelser om när förmån av personaloption inte

ska tas upp vid fusion och fission.

6 §4 Under det räkenskapsår som närmast föregår det år då personal-
optionen förvärvas ska

1. medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget vara lägre

än 150, och

1 Prop. 2021/22:25, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senast lydelse 2017:1212.
4 Senast lydelse 2017:1212.

SFS

2021:1161

Publicerad
den

7 december

background image

SFS

2021:1161

2

2. företagets nettoomsättning eller balansomslutning uppgå till högst 280

miljoner kronor.

11 §5 Värdet på optionsinnehavarens samtliga personaloptioner, som
innebär rätt att förvärva andelar eller teckningsoptioner i företaget och som
har förvärvats från företaget, får inte överstiga tre miljoner kronor när
personaloptionen förvärvas.

12 §6 Värdet på optionsinnehavarens personaloption tillsammans med
värdet på övriga personaloptioner som också innebär rätt att förvärva andelar
eller teckningsoptioner i företaget och som har förvärvats från företaget, får
inte överstiga 75 miljoner kronor när personaloptionen förvärvas.

13 §7 Värdet på en personaloption ska vid tillämpningen av 11 och 12 §§
anses motsvara värdet på den andel eller de andelar som personaloptionen
ger rätt att förvärva, antingen direkt eller genom utnyttjande av tecknings-
option.

Om det någon gång under de närmast föregående tolv månaderna innan

personaloptionen förvärvas har genomförts marknadsmässiga transaktioner
avseende företagets andelar, ska värdet på en andel bestämmas med ledning
av dessa transaktioner.

Om någon sådan transaktion inte har genomförts, ska värdet på samtliga

andelar i företaget anses motsvara skillnaden mellan företagets bokförda
tillgångar och skulder enligt den senast fastställda balansräkningen. Om
företaget inte har någon fastställd balansräkning, ska värdet på en andel
bestämmas till andelens kvotvärde.

14 §8 Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett
uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företaget under
intjänandetiden. För en optionsinnehavare som är anställd ska arbetstiden
under denna tid uppgå till i genomsnitt minst 30 timmar per vecka. För en
optionsinnehavare som är anställd under bara en del av intjänandetiden och
som innehar ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant under
hela eller en del av intjänandetiden, ska arbetstiden uppgå till i genomsnitt
minst 30 timmar per vecka under tiden som anställd.

Som arbetstid räknas semesterledighet med semesterlön och frånvaro till

följd av sjukdom, föräldraledighet och andra liknande förhållanden som
ersätts inom socialförsäkringssystemet.

15 §9 En optionsinnehavare som är anställd i företaget ska under intjänande-
tiden få sådan ersättning från företaget som ska tas upp i inkomstslaget tjänst
med ett belopp som uppgår till minst 13 inkomstbasbelopp.

För en optionsinnehavare som är anställd i företaget under bara en del av

intjänandetiden ska kravet på ersättning från företaget enligt första stycket
minskas i proportion till tiden då optionsinnehavaren inte är anställd.

15 a § En optionsinnehavare som innehar ett uppdrag som styrelse-
ledamot eller styrelsesuppleant i företaget ska under intjänandetiden få sådan

5 Senast lydelse 2017:1212.
6 Senast lydelse 2017:1212.
7 Senast lydelse 2017:1212.
8 Senast lydelse 2017:1212.
9 Senast lydelse 2017:1212.

background image

3

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ersättning från företaget som ska tas upp i inkomstslaget tjänst med ett belopp
som uppgår till minst 1,5 inkomstbasbelopp.

För en optionsinnehavare som innehar uppdrag som styrelseledamot eller

styrelsesuppleant under bara en del av intjänandetiden ska kravet på
ersättning från företaget enligt första stycket minskas i proportion till tiden
då optionsinnehavaren inte innehar sådant uppdrag.

15 b § Vid tillämpning av 15 och 15 a §§ avses med inkomstbasbelopp det
inkomstbasbelopp som enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken
gäller för det år då personaloptionen förvärvas.

Som ersättning avses inte
� kostnadsersättning, eller
� belopp som ska tas upp i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 45 § och

57 kap.

15 c § Om en optionsinnehavare som är anställd får ersättning inom
socialförsäkringssystemet under intjänandetiden till följd av sjukdom, föräldra-
ledighet eller andra liknande förhållanden ska kravet på ersättning från
företaget minskas i proportion till tiden med sådan ersättning.

Detsamma gäller en optionsinnehavare som innehar uppdrag som styrelse-

ledamot eller styrelsesuppleant, under förutsättning att optionsinnehavaren
går miste om ersättning från företaget under tiden med sådan ersättning inom
socialförsäkringssystemet.

15 d § En optionsinnehavare som är anställd och samtidigt innehar ett
uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företaget anses vid
tillämpning av 15�15 c §§ enbart vara anställd i företaget.

17 §10 Om optionsinnehavaren i samband med en fusion eller fission
utnyttjar personaloptionen före intjänandetidens utgång, ska någon förmån
av personaloption inte tas upp under förutsättning att

1. personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel eller teckningsoption i

det överlåtande företaget tidigast ett år från tidpunkten då optionen för-
värvades,

2. villkoren i 6�16 §§ är uppfyllda,
3. fusionen eller fissionen genomförs på marknadsmässiga villkor, och
4. det övertagande företaget huvudsakligen bedriver annan rörelse än

sådan rörelse som anges i 8 § 1�6.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska villkoren i 8, 14 och 15�15 d §§, i

stället för vad som föreskrivs i dessa bestämmelser, vara uppfyllda från
tidpunkten då personaloptionen förvärvades till tidpunkten då optionsinne-
havaren utnyttjar optionen. Kravet på ersättning från företaget i 15�15 d §§
ska minskas i proportion till den resterande tiden av intjänandetiden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången på personaloptioner som förvärvas efter

den 31 december 2021.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för personaloptioner som har för-

värvats före ikraftträdandet.

10 Senast lydelse 2017:1212.

SFS

2021:1161

background image

SFS

2021:1161

4

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.