SFS 2011:477 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

110477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 61 kap. 8 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

61 kap.

8 §

Vid beräkning av förmånsvärdet ska anskaffningsutgiften för eventuell

extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte an-
skaffningsutgiften för en anordning som hindrar att bilen startas och körs av
förare som har alkohol i utandningsluften (alkolås).

Första stycket gäller inte om nybilspriset beräknats enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas första gången vid

2012 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:58, bet. 2010/11:SkU29, rskr. 2010/11:209.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2011:477

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.