Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1961:291
Departement: Utrikesdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

1961:291
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1961-06-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Sedan ratifikation skett av en den 16 mars 1961 mellan Sverige och Norge träffad överenskommelse angående tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag -- av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar-- har Kungl. Maj:t, med stöd av riksdagens bemyndigande, funnit gott förordna, att överenskommelsen skall för Sveriges del lända till efterrättelse från och med den 25 juni 1961.

Överenskommelse mellan Sverige     Overenskomst mellom Norge og
och Norge angående tullättnader   Sverige om toll-lettelser m.v.
m.m. vid flottning i svensk--     ved flötning i norsk/svenske  
norska vattendrag       vassdrag
Kungl. svenska regeringen och    Den norske og den svenske regje-
kungl. norska regeringen hava    ring har truffet fölgende overens-
träffat följande överenskommelse   komst om toll-lettelser m.v. ved
angående tullättnader m.m. vid     flötning i norsk/svenske vassdrag.
flottning i svensk-norska vatten- drag.

   Artikel 1        Artikkel 1
Maskiner, redskap och verktyg     Maskiner, redskap, verktöy og
samt annan materiel, avsedda för   annet materiell bestemt til bruk
flottningsverksamheten eller för   ved flötningen eller ved ivare-
flottgodsets omhändertagande     takelsen av flötningsvirket etter
efter flottningen, ävensom livs-   flötningen, samt proviant for
förnödenheter för flottningsman-   flötningsmannskapene, kan föres
skapet må föras från den ena     fra det ene land til det andre
staten till den andra utan tull   uten erleggelse av toll eller
eller annan in- eller utförsel-   andre inn- eller utförselsavgifter
avgift och utan hinder av andra   og uten hinder av andre eksport-
import- och exportförbud än så-   og importforbud enn de som er
dana, som stadgats med hänsyn    fastsatt av helsemessige og
till allmän hälsovård eller     sikkerhetsmessige grunner eller
säkerhet eller till förekomman-   tjener til beskyttelse mot dyre-
de av djur- eller växtsjukdom.    og plantesykdommer.
Vid överförande som nu sagts     Ved overföring av varer som er
skola tillämpas de föreskrifter   nevnt her skal tillempes de for-
om anmälan och kontroll, som     skrifter for angivelse og kontroll
meddelas av de båda staternas    som blir fastsatt av begge staters
tullmyndigheter.       tollmyndigheter.
  Artikel 2        Artikkel 2
Det åligger myndigheterna i varde-  Det påligger myndighetene i hvert
ra staten att tillåta dem som an-  land å tillate den som er ansvarlig
svara för, leda eller deltaga i     for, leder av eller deltar i flöt-
flottningsarbetet att i och för   ningsarbeidet, å overskride grensen
flottningen överskrida gränsen,   hvor dette passer best for flöt-
varhelst detta för flottnings-     ningen under og i forbindelse med
arbetet är lämpligt, ävensom     flötningsarbeidet. Det skal i
att lämna dem största möjliga      störst mulig utstrekning gis let-
lättnad med avseende å legitima-   telser med hensyn til legitimasjon
tion samt beträffande tid, varun-  og tidsrom i hvilke grensen kan
der gränsen må överskridas och    overskrides og opphold i landet kan
och vistelse ske inom staten.    skje.
  Artikel 3        Artikkel 3
Överenskommelsen skall ratificeras  Overenskomsten skal ratifiseres
och ratifikationsinstrumenten sko-  og ratifikasjonsdokumentene skal
la utväxlas i Oslo snarast möjligt. utveksles i Oslo snarest mulig.

Överenskommelsen träder i kraft en  Overenskomsten trer i kraft en
månad efter det ratifikationsin-   måned etter at ratifikasjonsdoku-
strumenten utväxlats och förbli-   mentene er utvekslet.
ver gällande intill dess två år   Hver av statene kan si opp over-
förflutit från den dag någondera   enskomsten med en frist av to år.
staten uppsagt densamma.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.