SFS 1967:723

670723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 723

KUNGL. MAJ:TS K UNG�RELSE

tiilämpning av avtal den 20 novemier 1936 mellan Sverige och Ungern

för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt;

given Slockholms sloll den 1 december J9B7.

,

Maj;t har, med stöd av 71 § 1 mom. förordningen den 6 juni 1941

- ^ IC) om ar vsskatt och gåvoskatt, funnit gott forordna som följer^.

^ AvU let den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för uadnkan-

a\ dubbelbeskattning beträffande arvsskatt skall lända till efterrättelse

lor bveriges deP.

'

2; Rskr 30.

ninff < r. f r

avtnlct och lill detta fosat slutprotokoll i fransk text och svensk översatt-

- ^

togad till 1937: 1009.

¬

background image

1967 ⬢ Nr 723 och 724

1550

o S-

Dödsbo efter svensk niedborgare eller delägare i sådant dödsbo, som p i

^rund av beslämmelserna i avtalet väll erhålla befrielse från skattskyldjn.

het i Ungern, kan hos Kungl. Maj :t ansöka om alt åtgärd ^^dtages för al t

utverka sådan befrielse (jfr art. 6).

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo eflcr den

som avlidit efter den 31 december 1937.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 17 december 1937

(nr 1009) om tillämpning av ett mellan Sverige och Ungern den 20 n ovem­

ber 1936 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande

arvsskatt.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätla. Till yttermera

visso hava Ih delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

beleräfta låtit.

Stockholms slott den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(1 inansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.