Kungörelse (1967:732) om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1967:732
Departement: Finansdepartementet S3
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Kungörelse (1967:732) om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap

SFS nr:    

1967:732
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    1967-12-01 
   Övrig text:    Bilagor finns inte med här. 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §   Avtalet den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika  för  undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på  kvarlåtenskap  skall lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

//n1// Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1962:501. 

2 §   Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om   förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid   dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid  proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den   egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den  egendom,  som enligt avtalet skall beskattas i Republiken Sydafrika,  kan antagas  belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. IV--IX). 

3 §   Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Republiken Sydafrika medfört   beskattning som strider mot avtalets principer, kan den som träffats  av  beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från   svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning  att  den avlidne enligt avtalet skall anses ha haft hemvist i Sverige  vid  sin död (jfr art. XI). 

Ansökan skall göras inom två år efter det sökanden fick kännedom om  den  slutliga innebörden av beskattningsåtgärden. 

Övergångsbestämmelser 

1967:732 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968. 

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den  som avlidit efter den 16 augusti 1962. 

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 14 september 1962 (nr   501) om tillämpning av ett mellan Sverige och Republiken Sydafrika den  29 maj 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning   beträffande skatter å kvarlåtenskap. 

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.