Kungörelse (1967:734) om tillämpning av avtal den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1967:734
Departement: Finansdepartementet S3
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Kungörelse (1967:734) om tillämpning av avtal den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
SFS nr:

1967:734
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1967-12-01
Övrig text: Bilagor finns inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Avtalet den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap skall lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

//n1// Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1963:411.

2 §   Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Österrike, kan antagas belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. 4--8).

3 §   Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Österrike medfört beskattning som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning antingen att han enligt artikel 3 i avtalet skall anses äga hemvist i Sverige eller att den avlidne ägde hemvist i Sverige vid sin död (jfr art. 10).

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då sökanden fick kännedom om beskattningen.

Övergångsbestämmelser

1967:734

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den som avlidit efter den 10 juni 1963.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 28 juni 1963 (nr 411) om tillämpning av ett mellan Sverige och Österrike den 21 november 1962 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.