Kungörelse (1973:1016) om införande av ny tullagstiftning

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1973:1016
Departement: Finansdepartementet S3
Länk: Länk till register

SFS nr:

1973:1016
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1973-12-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Tullagen (1973:670), tullstadgan (1973:671) och lagen (1973:672) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, träder i kraft den 1 januari 1974.

2 §   Följande författningar skall, med de begränsningar som följer av 3--7 §§, upphöra att gälla vid utgången av år 1973, nämligen
   1. tullstadgan (1927:391),
   2. kungörelsen (1928:205) med tillämpningsföreskrifter till förordningen angående förfarandet i vissa fall vid oriktig avgiftsberäkning hos tullverket,
   3. kungörelsen (1928:300) angående behandlingen i tullhänseende av vissa statliga transportmedel,
   4. kungörelsen (1929:308) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution,
   5. frihamnsstadgan (1935:553),
   6. kungörelsen (1935:557) angående reglemente för Stockholms, Göteborgs och Malmö frihamnar,
   7. kungörelsen (1953:398) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 15 november 1912 (nr 298) om provianteringsfrilager,
   8. kungörelsen (1955:204) med tilläggsbestämmelser i fråga om behandlingen i tullhänseende av rusdrycker, som införas eller disponeras av aktiebolaget Vin- & spritcentralen,
   9. tulltaxeringskungörelsen (1960:392),
   10. kungörelsen (1964:258) med bestämmelser om tullbefrielse för varvsmaterial,
   11. kungörelsen (1969:473) om uppbörd av tull och annan införselavgift från kreditvaruhavare,
   12. ämbetsskrivelsen den 9 april 1943 angående vissa lättnader i tullkontrollen vid transport av tullgods inom tullplats,
   13. brevet den 12 januari 1946 angående rätt för Aktiebolaget Aerotransport att från tullverket mot förbindelsekvitto utfå tullbelagt gods m.m.,
   14. brevet den 12 november 1948 med vissa tillfälliga föreskrifter angående beräkning av uppskovstid m.m.,
   15. ämbetsskrivelsen den 25 februari 1949 angående bemyndigande för generaltullstyrelsen att medgiva viss dispens från 170 § tullstadgan vid förtullning från tullnederlag av bensin,
   16. brevet den 9 december 1949 angående fortsatt giltighet av vissa föreskrifter om utsträckt skyldighet att vid import deklarera varas värde m.m. och ämbetsskrivelsen den 25 juli 1963 angående fortsatt giltighet av dessa föreskrifter,
   17. brevet den 20 april 1951 angående viss förenkling av tullklareringsförfarandet beträffande postförsändelser å vissa orter,
   18. ämbetsskrivelsen den 10 juni 1955 angående bemyndigande för generaltullstyrelsen att medgiva viss dispens vid förtullning från tullnederlag,
   19. ämbetsskrivelsen den 15 augusti 1958 angående bemyndigande att företaga inskränkning i tullkontroll- och tullklareringstider vid vissa tullstationer och tullexpeditioner m.m.,
   20. breven den 12 september 1958 och den 16 mars 1962 angående inrättande av transit- och proviantlokaler m.m.,
   21. brevet den 26 maj 1961 angående undantag för vissa bevaknings- och undersökningsfartyg från de i tullstadgan givna trafikbestämmelserna,
   22. ämbetsskrivelsen den 9 juni 1961 angående viss dispens från föreskrifterna i tullstadgan och frihamnsstadgan om anståndstid och anståndspengar,
   23. ämbetsskrivelsen den 10 november 1961 angående bemyndigande för generaltullstyrelsen att fastställa vissa yttre anordningar vid frihamn m.m.,
   24. ämbetsskrivelsen den 27 september 1963 angående visst bemyndigande för generaltullstyrelsen i fråga om omhändertagande och förvaring av tullgods, m.m.,
   25. ämbetsskrivelsen den 29 juni 1966 angående fastställande av taxa för vissa undersökningar vid tullverkets huvudlaboratorium,
   26. ämbetsskrivelsen den 28 november 1969 angående tullklarering av vissa postförsändelser innehållande kontrollpliktiga ädelmetallarbeten m.m.

3 §   Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vara som anmälts till förtullning eller för vilken medgivits temporär tullfrihet före utgången av år 1973. Kungörelsen (1969:743) om uppbörd av tull och annan införselavgift från kreditvaruhavare gäller dock endast om tullräkning utställts dessförinnan. Kungörelsen (1928:205) med tillämpningsföreskrifter till förordningen angående förfarandet i vissa fall vid oriktig avgiftsberäkning hos tullverket gäller i övrigt i fråga om talan mot beslut som meddelats före utgången av år 1973.

Tullnederlag och transitupplag, som inrättats före utgången av år 1973, får hållas längst till utgången av år 1974. Vara som förvaras på sådant lager skall före utgången av år 1974 anges till förtullning eller behandlas enligt 2 § tredje stycket tullagen (1973:670).

4 §   Bestämmelserna om tullfrihet enligt 26 § tulltaxeringskungörelsen (1960:392) gäller till dess att 2 § lagen om ändring i lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier träder i kraft.

5 §   Äldre bestämmelser om tullrestitution gäller fortfarande i fråga om vara som utföres eller blir föremål för annan därmed jämställd åtgärd före utgången av år 1973.

6 §   Den som har sådant tillstånd som enligt de äldre bestämmelserna krävs för åtnjutande av tullrestitution eller tullbefrielse skall efter utgången av år 1973 anses ha motsvarande tillstånd enligt de nya bestämmelserna.

Den som har tillstånd att hålla provianteringsfrilager skall efter utgången av år 1973 anses ha tillstånd att innehava provianteringslager. Varor, som är upplagda på provianteringsfrilager, skall efter utgången av år 1973 anses upplagda på provianteringslager.

7 §   Bestämmelserna om bokföringspenningar och provianteringsfrilagersavgift skall tillämpas beträffande tullverkets tillsyn över tullkredit- och provianteringslagerrörelsen till dess att ny avgiftstaxa träder i kraft. Även i fråga om avgift för förrättning gäller äldre bestämmelser tills ny avgiftstaxa träder i kraft.

8 §   Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i de nya författningarna tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

9 §   Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna kungörelse meddelas av generaltullstyrelsen.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.