Kungörelse (1973:562) om överenskommelse mellan Sverige och Italien om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för stat och kulturinstitut

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1973:562
Departement: Finansdepartementet S3
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1973:562
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1973-06-05
Övrig text: Bilagor finns inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att en med stöd av 71 § 2 mom. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt genom skriftväxling den 17 april 1973 träffad överenskommelse, vars innehåll framgår av bilagorna 1 och 2 till denna kungörelse, mellan svenska regeringen och italienska regeringen om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för stat och kulturinstitut skall lända till efterrättelse för Sveriges del. (Jämför 1974:857 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1973:562

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungörelsen tillämpas på förmögenhetsdispositioner som vidtagits den 2 maj 1973 eller senare samt på förmögenhetsdispositioner som vidtagits före nämnda dag i de fall då arvsskatt eller gåvoskatt i anledning av dispositionen icke erlagts dessförinnan.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.