SFS 1979:144

790144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:144

Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring I f�Fo rdnmgen (1955:257) om inventering av

den 19april 1979

Varulager för inkomsttaxeringen;

utfärdad den 22 m ars 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att rubriken till förordningen

(1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen samt 1 §

'ji.

⬢is

v

N v

förordningen skall ha nedan angivna lydelse.

394

' Prop. 1978/79:44, SkU 34, rskr 18 8.

t-

¬

background image

(Lag om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

SFS 1979:144

1 § Skattskyldig, som är bokföringsskyjdig enligt bokföringslagen

(1976:125), skall i inventariet för v arje i lagret ingående post av tillgångar,
avsedda för omsättning eller förbrukning i rör else, angivna anskaffnings­
värdet eller dagspriset å balansdagen (återanskaffningsvärdet); dock att

skattskyldig som så önskar i stället må angiva utförsäljningspriset, under
förutsättning att anskaffnings- eller återanskaffningsvärdet kan på godtag­
bart sätt framräknas med utgångspunkt från d et sålunda angivna priset.

Tillämpar skattskyldig regelmässigt annan tillförlitlig vär deringsmetod

än i första stycket sägs, må den skattskyldige angiva värdena enligt nämn­
da metod, under förutsättning att anskaffnings- eller återanskaffningsvär­

det å inneliggande varulager kan på tillförlitligt sätt framräknas med ut­

gångspunkt från de i inventariet angivna värdena.

(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Stig von Bahr
(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.