SFS 1992:694

920694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:694

om ändring i lagen (1955:257) om inventering av

utkom från trycket

varulager for inkomsttaxeringen;

j""' '992

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1955:257) om invente­

ring av varulager for inkomsttaxeringen^ skall ha fö ljande lydelse.

1

Skattskyldig som är bokforingsskyldig enligt bokföringslagen

(1976:125) skall inventera varje i lagret ingående post av tillgångar av­
sedda for omsättning eller förbrukning. Vid inventeringen skall u pprättas
en förteckning som för vaije post anger det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkliga värdet. Begreppen anskaffningsvärde och verkligt värde har

den innebörd som anges i 13 § andra stycket och 14 § andra stycket

bokföringslagen. Vid bestämmande av lagrets anskaffningsvärde skall de

lagertillgångar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattnings­

årets utgån g, ans es som de av honom senast anskaffade eller tillverkade.

Om den skattskyldige yrkar att lagret skall värderas i enlighet med punkt 2

tredje stycket av an visningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370)

skall anskaffningsvärdet på varje post anges i forteckn ingen.

Om inventeringen s ker fore balansdagen skall värd et på lagertillgångar­

na vid inventeringstillfallet kunna korrigeras på ett tillfredsställande sätt
med häns yn till lagerutvecklingen fram till och med bal ansdagen.

Denna lag träder i kraft den I jul i 1992 och tillämpas första gången vid

1992 års taxering. De äldre föreskrifterna får tillämpas vid 1992 och 1993

års taxeringar om den skattskyldige vid samma taxering yrkar i enlighet

med ikraftträdandebestämmelserna till lagen (1992:693) om ändring i

kommunalskattelagen (1928:370) att lagret skall värderas med tillämpning
av äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Peder André

(Finansdepartementet)

J Prop. 1991/92:86, SkU30. rskr. 324.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1979: 144.

Senaste lydelse 1990: 1432.

1449

\

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.