SFS 1994:788 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen / SFS 1994:788 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
SFS 1994_788 Lag om ändring i lagen (1955_257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:788
Utkom från trycket
den 21 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1955:257) om inventering av
varulager för inkomsttaxeringen;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att övergångsbestämmelsen till lagen

(1992:694) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för
inkomsttaxeringen skall ha följande lydelse.

Denna lag2 träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången vid

1992 års taxering. De äldre föreskrifterna får tillämpas vid 1992� 1995 års

taxeringar om den skattskyldige vid samma taxering yrkar i enlighet med
ikraftträdandebestämmelserna till lagen (1992:693) om ändring i kommu-
nalskattelagen (1928:370) att lagret skall värderas med tillämpning av
äldre bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid

1994 års taxering.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443.

2

Senaste lydelse 1992:694.

1476

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.