SFS 1999:1084 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen / SFS 1999:1084 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
991084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:257) om inventering av
varulager för inkomsttaxeringen;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1955:257) om inven-

tering av varulager för inkomsttaxeringen

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

(1999:1078) skall inventera varje i lagret ingående post av tillgångar avsedda
för omsättning eller förbrukning. Vid inventeringen skall upprättas en för-
teckning som för varje post anger det lägsta av anskaffningsvärdet och verk-
liga värdet. Begreppen anskaffningsvärde och verkligt värde har den inne-
börd som anges i 4 kap. 9 § andra�fjärde styckena årsredovisningslagen
(1995:1554), 4 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag eller 4 kap. 4 § lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag. Vid bestämmande av lagrets anskaffningsvärde skall de
lagertillgångar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattnings-
årets utgång, anses som de av honom senast anskaffade eller tillverkade. Om
den skattskyldige yrkar att lagret skall värderas i enlighet med punkt 2 tredje
stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) skall an-
skaffningsvärdet på varje post anges i förteckningen.

Första stycket gäller inte tillgångar som värderats med tillämpning av

4 kap. 12 § årsredovisningslagen.

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på lagertillgångarna

vid inventeringstillfället kunna korrigeras på ett tillfredsställande sätt med
hänsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och skall tillämpas första

gången vid 2001 års taxering. �ldre bestämmelser skall dock tillämpas för
räkenskapsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:144.

3

Senaste lydelse 1995:1615.

SFS 1999:1084

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.