SFS 1999:1234 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen / SFS 1999:1234 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
991234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1955:257) om inventering av <br/>varulager f�r inkomsttaxeringen;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 december 1999.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 � lagen (1955:257) om invente-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ring av varulager f�r inkomsttaxeringen</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Skattskyldig som �r bokf�ringsskyldig enligt bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">(1999:1078) skall inventera varje i lagret ing�ende post av tillg�ngar avsedda<br/>f�r oms�ttning eller f�rbrukning. Vid inventeringen skall uppr�ttas en f�r-<br/>teckning som f�r varje post anger det l�gsta av anskaffningsv�rdet och verk-<br/>liga v�rdet. Begreppen anskaffningsv�rde och verkligt v�rde har den inne-<br/>b�rd som anges i 4 kap. 9 � andrafj�rde styckena �rsredovisningslagen<br/>(1995:1554), 4 kap. 5 � lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut<br/>och v�rdepappersbolag eller 4 kap. 4 � lagen (1995:1560) om �rsredovisning<br/>i f�rs�kringsf�retag. Vid best�mmande av lagrets anskaffningsv�rde skall de<br/>lagertillg�ngar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattnings-<br/>�rets utg�ng, anses som de av honom senast anskaffade eller tillverkade. Om<br/>den skattskyldige yrkar att lagret skall v�rderas i enlighet med 17 kap. 4 �<br/>inkomstskattelagen (1999:1229), skall anskaffningsv�rdet p� varje post<br/>anges i f�rteckningen.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller inte tillg�ngar som v�rderats med till�mpning av</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">4 kap. 12 � �rsredovisningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om inventeringen sker f�re balansdagen skall v�rdet p� lagertillg�ngarna</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">vid inventeringstillf�llet kunna korrigeras p� ett tillfredsst�llande s�tt med<br/>h�nsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001 och till�mpas f�rsta g�ngen i</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�ga om 2002 �rs taxering.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Johan Svanberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:144.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1999:1084.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1999:1234</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1955:257) om inventering av
varulager f�r inkomsttaxeringen;

utf�rdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 � lagen (1955:257) om invente-

ring av varulager f�r inkomsttaxeringen

2

skall ha f�ljande lydelse.

1 �

3

Skattskyldig som �r bokf�ringsskyldig enligt bokf�ringslagen

(1999:1078) skall inventera varje i lagret ing�ende post av tillg�ngar avsedda
f�r oms�ttning eller f�rbrukning. Vid inventeringen skall uppr�ttas en f�r-
teckning som f�r varje post anger det l�gsta av anskaffningsv�rdet och verk-
liga v�rdet. Begreppen anskaffningsv�rde och verkligt v�rde har den inne-
b�rd som anges i 4 kap. 9 � andrafj�rde styckena �rsredovisningslagen
(1995:1554), 4 kap. 5 � lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut
och v�rdepappersbolag eller 4 kap. 4 � lagen (1995:1560) om �rsredovisning
i f�rs�kringsf�retag. Vid best�mmande av lagrets anskaffningsv�rde skall de
lagertillg�ngar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattnings-
�rets utg�ng, anses som de av honom senast anskaffade eller tillverkade. Om
den skattskyldige yrkar att lagret skall v�rderas i enlighet med 17 kap. 4 �
inkomstskattelagen (1999:1229), skall anskaffningsv�rdet p� varje post
anges i f�rteckningen.

F�rsta stycket g�ller inte tillg�ngar som v�rderats med till�mpning av

4 kap. 12 � �rsredovisningslagen.

Om inventeringen sker f�re balansdagen skall v�rdet p� lagertillg�ngarna

vid inventeringstillf�llet kunna korrigeras p� ett tillfredsst�llande s�tt med
h�nsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001 och till�mpas f�rsta g�ngen i

fr�ga om 2002 �rs taxering.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:144.

3

Senaste lydelse 1999:1084.

SFS 1999:1234

Utkom fr�n trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.