SFS 1979:179

790179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:179

om ändring i förordningen (1963:587) om

inkomstbeskattning av fideikommissbo, m. m.;

Utkom fran trycket

den 9 maj 1979

Utfärdad den 5 april 1979.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 3-5 §§ förordningen {1963:587)

om ink omstbeskattning av fideikommissbo, m. m. skall ha nedan angivna

lydelse.

3 § Fråga om befrielse från beskattning och om överförande av rätt till

värdeminskningsavdrag för täckdikningsanläggningar och skogsvägar

handlägges av länsrätten i det län, där fastigheten är belägen. Är fråga om

fastighet eller fastighetskomplex i m er än ett län, skall ärendet handläggas

av den mellankommunala skatterätten.

Framställning om befrielse och överförande ingives eller insändes till

länsrättens kansli, eller om ärendet skall handläggas av den mellankommu­
nala skatterätten till den mellankommunala skatterättens kansli, och skall

vara till kansliet inkommen före utgången av året efter det varunder fastig­
heten överförts till bolaget. Flar ansökan gjorts hos annan länsrätt än i

första stycket sägs eller hos den mellankommunala skatterätten, skola

handlingarna omedelbart översändas till kansliet hos den länsrätt som har

att pröva ansökningen. Har ansökan gjorts hos länsrätt, då den mellan­

kommunala skatterätten har att pröva ansökningen, skola handlingarna

omedelbart översändas till den mellankommunala skatterättens kansli.

4 §2 Om handläggning av framställning som avses i de nna förordning, så

ock om fullföljd av talan mot beslut rörande tillämpning av förordningen
skall i tilläm pliga delar gälla vad i ta xeringslagen är stadgat rörande hand­
läggning av besvär över taxeringsnämnds beslut och om fullföljd av talan

mot länsrätts och den mellankommunala skatterättens beslut rörande taxe­
ring.

5 § Berör beslut enligt 3 § första stycket åsätt taxering, skall av beslutet

betingad än dring i tax eringen vidtagas. Ändringen ankommer på den läns­
rätt, som har att taga befattning med taxeringen, eller på den mellankom­

munala s katterätten om denna har att taga befattning med taxeringen, el-

' Prop. 1978/79: 86. JuU 27, rskr 21 6.

^ Senaste lydelse 19 74; 773 (övergångsbest.).

t.

* ,

¬

background image

SFS 1979:179

ler. om besvär rörande taxeringen äro föremål för prövning i högre instans,

på denna.

Underrättelse angående beslut enligt 3 § för sta stycket skall i förek om­

mande fall tillställas den myndighet som h ar att vidtaga ändringen i tax e­
ringen samt länsstyrelsen i det län där bolagets sty relse har sitt säte för att

tillställas den taxeringsnämnd, som har att verkställa taxering av bolaget.

Denna lag träde r i kraft den I juli 19 79.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Jan Francke

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.