SFS 1990:352

900352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:352

om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning

utkom från trycket

av fideikommissbo, m. m.;

den 11 juni 1990

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1963:587) om

inkomstbeskattning av fideikommissbo, m. m.^

dels att 3 § skall upphöra att gälla,
dels'nii 4 och 5 §§ skall ha följande lydelse.

4

I fråga om framställning som avses i denna lag och om överklagande

av beslut rörande tillämpning av lagen gäller bestämmelserna i taxerings­
lagen (1990:324) i tillämpliga delar.

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1986: 1294

3 § 1986:1294.

' Senaste lydelse 1986:1294.

663

¬

background image

SFS 1990:352

5 §⬢* Berör beslut enligt 3 § första stycket åsätt taxering skall skat

digheten besluta om den ändring av taxeringen som föranleds härav, j

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid

1991 års taxering. �ldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på ärem

den och mål avse ende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i äldre

bestämmelser sägs om lokal skattemyndighet och länsskattemyndighet

skall från och med den 1 januari 1991 gälla skattemyndighet.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Peder André

(Finansdepartementet)

Senaste lydelse 1986:1294. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upph ävs.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.