SFS 1963:587

630587.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

196S ⬢ Nr 587�591

Utkom från trycket den 16 dec. 1963

Nr 587

KUA'GL. MAJ:TS F�ROUDNING

om inlcomstbeskattning av fideikommiesLo, m. m.;

giucTi Stockholms slot t den 6 de cember J19GS,

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beshitk funnit gott

förordna som följer.

1 §.

Fideikommissho är i beskattningshänseende att anse som osldft dödsbo.

2

_

Om fideikomniissfastighet överföres till ett aktiebolag genom tillskott i

samband med aktieteckning, skall följande iakttagas.

Skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust skall

icke anses uppkomma genom överföringen och ej heller om bolaget a\7tt-

rar fastigheten eller den, som erhållit aktie i bolaget vid a^Teckling av fidei­
kommiss, a^7lt^ar aktien.

övcrfiiringen skall icke medföra, att fidcikommissinnehavarc vid tillämp­

ning av bestämmelserna i förordningen don 27 mars 1954 (nr 142) om taxe-

dng för inkomst av medel, som insatts å slcogskonto, skall anses hava över­
låtit fastighet.

Efter därom gjord framställning äger fideikommiss eller fideikommissbo

erhålla hefrlelse från beskattning av sådan intäkt av skog.sbndv och av jord-
slyckningsrörelse, som må föranledas av överföringen.

"

Ijeslmtlning av intäkt av skogsbruk skall bolaget övertaga det for tidmkom-

misset eller fideikommissboet vid överföringen

^et för fideikommisset eller boet gällande ingående virkes

fn. Vid befrielse från beskattning av intäkt f

över-

"olagets anskaffningsvärde för fastigliet eller del av a ^ ; heskattnin'^s-

[wingen ingår i jordstyckningsrörelsen, anses

hos fidei-

Janseendo gällande värdet av sådan fastighet eller fastighetsdel hos

ommisset eller fideikommissboet.

fm,.5l.mnmissbo glord fram-

fideikommissinnehavare

för täckdiknings-

anlS'^?

bolaget åtnjuta de

hava tillkommit fidei-

%gamgar och skogsvägar ä fastigheten som

nimissboet om fastighe-

.⬢-»mmisset, tid.ikomm.ssfnnehavaren dier t.deiUomm.ssboel

överlåtits.

'^rop. 1963:2G; BcvL'U 2; Bskr 364.

åSO�635000. Suensk förfaltningssamting Ii?C3,.Vr 5Sr�5SJ

u

b

är

⬢⬢I

' A; ! !

A

>!⬢

Ir'

.⬢'i- ;

⬢.k.i:

i ⬢ -iL

- ..p.e;

¬

background image

19G3 ⬢ Nr 587

3

Fr-V^a oni befrielse fr5n beskattning odi om överförande av rätt Hi>

niinskningsavdrag för täckdikntngsanläggniiigar och skogsvägar

av prövningsnämnden i det län, där fastigheten är belägen. �r

tigbct eJJer fastighetskoniplex i mer än ett län, skall ärendet ha^r

mellan kommunala prövningsnämnden.

Framställning om befrielse och överförande ingives eller insa ^

övningsjiämndens kansli och skall vara till kansliet inkommeii #- ^

a>

vtii u\t:i Laxciiny:.

mot prövningsnämnds bcslnt rörande taxering.

O

5 §.

Beror beslut enligt 3 § första stycket åsätt taxering, skall av beslutet he-

tmg^ud ändring i taxermgcii vidtagas. �ndringen ankommer på den pröv-

mn^siiamnd, som Inm a tt taga befattning med taxeringen, eller, om b esvär

UnderrätTek?^'"''

prövning i högre instans, på denna.

mmde f^il ti 1^^

^ ^

skall i förekom-

rin"en%.! t ⬢

I ,

3/iyndigliet som har att vddtaga ändringen i taie-

tilhlälias

bolagets styrelse har sitt säte för ati

axcnngsnamnd, som har att verkställa taxering av bolaget.

^ §

dema Srdnta"

fSreskrifler som erfordras för tillåmpning av

DcUdlatTn""'"^

den 1 januari 1964.

Visso hav a

hörsam ligen att eftcrrätta. Till yttermera

kekrafta låtit.

'

band underskrivit och med Vårt kungb sigill

Slookholms sloit den 6 december 1963,

GUSTAF ADOLF

<Rnan.departemcniei)

'''

g,,;,.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.