SFS 1999:1043 Lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

991043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:587) om
inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1963:587) om in-

komstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

2

dels

att 5 § skall upphöra att gälla,

dels

att 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 2 a–2 g §§, av följande

lydelse.

2 §

Om en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom till-

skott i samband med aktieteckning, skall skattepliktig realisationsvinst eller
avdragsgill realisationsförlust inte anses uppkomma genom överföringen.

2 a §

I fall som avses i 2 § har en fideikommissinnehavare eller ett fidei-

kommissbo rätt att efter anmälan undantas från beskattning för sådan intäkt
av näringsverksamhet som hänför sig till skogsbruk eller tomtrörelse och
som föranleds av överföringen. Därvid gäller i fråga om skogsbruk att aktie-
bolaget skall överta det ingångsvärde som gäller för fideikommisset eller fi-
deikommissboet. I fråga om tomtrörelse gäller att bolagets anskaffnings-
värde för en fastighet eller en del av fastighet som vid överföringen ingår i
tomtrörelsen anses motsvara det skattemässiga värdet av en sådan fastighet
eller fastighetsdel hos fideikommisset eller fideikommissboet.

2 b §

Efter anmälan av fideikommissinnehavaren eller fideikommissboet

inträder i fall som avses i 2 § aktiebolaget i överlåtarens skattemässiga situa-
tion i fråga om värdeminskningsavdrag för täckdikningsanläggningar och
skogsvägar på fastigheten.

2 c §

Om en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av

fideikommiss överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med ak-
tieteckning, skall skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisations-
förlust inte anses uppkomma genom överföringen.

1

Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU6, rskr. 1999/2000:54.

2

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1986:1294
5 § 1990:352.

SFS 1999:1043

Utkom från trycket
den 10 december 1999

background image

2

SFS 1999:1043

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

2 d §

Om en fastighet eller en tillgång som ingår i en samling som avses i

17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss efter utgången av år
1999 har överförts till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktie-
teckning, skall bolagets anskaffningsvärde för egendomen anses motsvara
tillgångens skattemässiga värde vid tidpunkten för överföringen.

2 e §

Med skattemässigt värde avses i denna lag vad som följer av 9 § la-

gen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris.

2 f §

Vid överföring av en näringsfastighet enligt 2 § tillämpas inte be-

stämmelserna om återföring av värdeminskningsavdrag m.m. i punkt 4 andra
stycket och punkt 5 anvisningarna till 22

§ kommunalskattelagen

(1928:370).

2 g §

Om i fall som avses i 2 eller 2 c § en överföring av en fideikommiss-

fastighet eller en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling
av fideikommiss gjorts efter utgången av år 1999 skall anskaffningsvärdet
för aktie som förvärvas i samband med överföringen anses motsvara den
överförda fastighetens respektive samlingens marknadsvärde vid den tid-
punkten, fördelat på de aktier som då förvärvas.

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas på överfö-

ringar och avyttringar som sker den 1 januari 2000 eller senare.

2. Om en fideikommissfastighet överförts till ett aktiebolag före utgången

av år 1999 och bolaget avyttrar fastigheten skall bolagets anskaffningsvärde
för tillgången anses motsvara fastighetens marknadsvärde den 1 januari
2000.

3. Om en fideikommissfastighet överförts till ett aktiebolag före utgången

av år 1999 och en aktie som förvärvats i samband med överföringen avyttras
skall anskaffningsvärdet för aktien anses motsvara dess marknadsvärde den
1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.