SFS 1999:1237 Lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

991237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:587) om
inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1963:587) om in-

komstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

2

dels

att 2 e § skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 2 f och 2 g §§ skall betecknas 2 e och 2 f §§,

dels

att 2, 2 a, 2 c och 2 d §§ samt de nya 2 e och 2 f §§ skall ha följande

lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

2 §

3

Om en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom till-

skott i samband med aktieteckning, skall skattepliktig kapitalvinst eller av-
dragsgill kapitalförlust inte anses uppkomma genom överföringen.

2 a §

4

I fall som avses i 2 § har en fideikommissinnehavare eller ett fidei-

kommissbo rätt att efter anmälan undantas från beskattning för sådan intäkt
av näringsverksamhet som hänför sig till skogsbruk eller tomtrörelse och
som föranleds av överföringen. Därvid gäller i fråga om skogsbruk att aktie-
bolaget skall överta det återstående anskaffningsvärde som gäller för fidei-
kommisset eller fideikommissboet. I fråga om tomtrörelse gäller att bolagets
anskaffningsvärde för en fastighet eller en del av fastighet som vid överfö-
ringen ingår i tomtrörelsen anses motsvara det skattemässiga värdet av en så-
dan fastighet eller fastighetsdel hos fideikommisset eller fideikommissboet.

2 c §

5

Om en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av

fideikommiss överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med ak-
tieteckning, skall skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust
inte anses uppkomma genom överföringen.

2 d §

6

Om en fastighet eller en tillgång som ingår i en samling som avses i

17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss efter utgången av år
1999 har överförts till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktie-

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1986:1294.

3

Senaste lydelse 1999:1043.

4

Senaste lydelse 1999:1043.

5

Senaste lydelse 1999:1043.

6

Senaste lydelse 1999:1043.

SFS 1999:1237

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1237

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

teckning, skall bolagets anskaffningsvärde eller anskaffningsutgift för egen-
domen anses motsvara tillgångens skattemässiga värde vid tidpunkten för
överföringen.

2 e §

7

Vid överföring av en näringsfastighet enligt 2 § tillämpas inte be-

stämmelserna om återföring av värdeminskningsavdrag m.m. i 26 kap. in-
komstskattelagen (1999:1229).

2 f §

8

Om i fall som avses i 2 eller 2 c § en överföring av en fideikommiss-

fastighet eller en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling
av fideikommiss gjorts efter utgången av år 1999 skall anskaffningsvärdet
eller anskaffningsutgiften för aktie som förvärvas i samband med överfö-
ringen anses motsvara den överförda fastighetens respektive samlingens
marknadsvärde vid den tidpunkten, fördelat på de aktier som då förvärvas.

3 §

9

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229).

Denna lag träder i den kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första

gången vid 2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 1999:1043.

8

Senaste lydelse 1999:1043.

9

Tidigare 3 § upphävd genom 1990:352.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.