SFS 2011:1299 Lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

111299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:587) om
inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1963:587) om inkomst-

beskattning av fideikommissbo, m.m.

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

I fråga om framställning som avses i denna lag och om överklagande

av beslut rörande tillämpning av lagen gäller bestämmelserna i skatteförfa-
randelagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har inletts hos

Skatteverket före ikraftträdandet. Bestämmelserna i taxeringslagen
(1990:324) om skattenämnd och dess medverkan i skatteärenden gäller dock
inte efter utgången av 2011. I stället gäller i tillämpliga delar bestämmelser-
na om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1986:1294.

3 Senaste lydelse 1990:352.

SFS 2011:1299

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.