SFS 2013:377 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

130377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 4 a §§ lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2 ska ha följande lydelse.

3 §

3

Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och landsting redo-

visa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller lands-
tinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna kommuner och

landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvs-
inkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och

uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till
Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp
med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning och
uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144)
till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för
begravningsverksamheten. För den begravningsverksamhet som bedrivs un-
der huvudmannaskap av en församling eller kyrklig samfällighet ska dock
uppgifter som anges i andra stycket lämnas till Kammarkollegiet och avse den
beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten i samtliga hu-
vudmäns förvaltningsområden.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som anges

i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag ska Skat-
teverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda fastighets-
avgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut om slutlig skatt en-
ligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

4 a §

4

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift

till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år (avgiftsåret) av sta-
ten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som

1 Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254.

2 Lagen omtryckt 1973:437.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3 Senaste lydelse 2011:1300.

4 Senaste lydelse 2012:134.

SFS 2013:377

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:377

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsin-
komsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets beslut
om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) som fat-
tades året före avgiftsåret, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har be-
stämts för andra året före avgiftsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av

staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den el-
ler de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskatt-
ningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen som fattades det föregående året i
fråga om kommunal inkomstskatt, har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet
avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på
grundval av besluten om slutlig skatt under året efter det, då förskottet enligt
bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten

enligt denna paragraf ska Skatteverket under samma år utanordna till trossam-
fundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i
månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är trossam-
fundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari
och februari, ska vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbeta-
lats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det
får Skatteverket dock förordna att utbetalning ska ske med annat belopp. Om
något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte
motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, ska den jämkning som för-
anleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på mot-

svarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144). Det som sägs om trossamfund ska dock i stället gälla den för-
samling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverk-
samheten. Varje huvudman är berättigad att uppbära den del av de totala av-
giftsintäkterna som motsvarar huvudmannens andel av de totala kostnaderna
för begravningsverksamheten enligt de uppgifter om andelen som Kammar-
kollegiet har lämnat.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 4 a § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga

om begravningsavgifter och förskott på dessa för år 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.