SFS 2007:1414 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 2007:1414 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
071414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda <br/>best�mmelser om kommuns och annan menighets <br/>utdebitering av skatt, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 och 4 �� lagen (1965:269) med</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av<br/>skatt, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och landsting redo-</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">visa den skatt f�r det f�reg�ende �ret som tillkommer kommunen eller<br/>landstinget. Regeringen meddelar n�rmare f�reskrifter om s�dan redovis-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatteverket ska senast den 10 september varje �r l�mna kommuner och</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">landsting uppgift om den ber�knade sammanlagda beskattningsbara f�r-<br/>v�rvsinkomsten som avses i 1 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatteverket ska i fr�ga om avgifter till trossamfund l�mna redovisning</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">och uppgifter motsvarande dem som anges i f�rsta och andra styckena till<br/>Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen<br/>(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hj�lp<br/>med att ta in avgifterna. Skatteverket ska l�mna motsvarande redovisning<br/>och uppgifter i fr�ga om begravningsavgift enligt begravningslagen<br/>(1990:1144) till den f�rsamling, kyrkliga samf�llighet eller kommun som �r<br/>huvudman f�r begravningsverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatteverket ska till kommuner l�mna motsvarande redovisning som</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">anges i f�rsta stycket i fr�ga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag<br/>ska Skatteverket till kommuner ocks� l�mna uppgift om de sammanlagda<br/>fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut vid �rlig<br/>taxering enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324).</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Det som s�gs i denna paragraf om kommun och kommunalskatte-</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">medel till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel samt<br/>kommuns begravningsavgiftsmedel. I fr�ga om slutavr�kning av begrav-<br/>ningsavgiftsmedel g�ller dock i st�llet best�mmelserna i sj�tte stycket.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2003:679.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2004:774.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:1414</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:1414</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten uppb�ra</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten<br/>av de sammanlagda beskattningsbara f�rv�rvsinkomsterna i kommunen en-<br/>ligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) om tax-<br/>ering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskattnings-<br/>�ret, den skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de uppr�k-<br/>ningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastst�llts senast i september �ret<br/>f�re beskattnings�ret. En kommun har ocks� r�tt att under visst �r (avgifts-<br/>�ret) av staten uppb�ra fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar<br/>vad kommunen haft r�tt att uppb�ra i s�dana medel n�rmast f�reg�ende �r<br/>med justering f�r skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i<br/>kommunen enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen vid<br/>�rlig taxering �ret f�re avgifts�ret och motsvarande summa andra �ret f�re<br/>avgifts�ret.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Senast i september varje �r ska regeringen, eller den myndighet reger-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">ingen best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som ska svara mot den<br/>uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den ena<br/>ska avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings�ret.<br/>Den andra ska avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret och be-<br/>skattnings�ret. Under �r d� riksdagsval h�lls i september, f�r regeringen<br/>dock �ndra redan fastst�llda uppr�kningsfaktorer. Detta ska ske senast en<br/>vecka efter att regeringen avl�mnat budgetpropositionen.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgifts-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">medel till kommunerna ska avr�kning och till�gg f�r bidrag g�ras enligt<br/>19 � lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utj�mning. Vidare ska av-<br/>r�kning g�ras enligt 6 � lagen (2003:886) om utj�mningsavgift f�r kommu-<br/>ner f�r kostnader enligt lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funk-<br/>tionshindrade och 16 kap. 8 � skattebetalningslagen (1997:483) samt till�gg<br/>g�ras f�r bidrag enligt 6 � lagen (2003:887) om utj�mningsbidrag till kom-<br/>muner f�r kostnader enligt lagen (1993:387) om st�d och service till vissa<br/>funktionshindrade. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolf-<br/>tedel per m�nad den tredje vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid<br/>dag som enligt 2 � lagen (1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid j�m-<br/>st�lls med allm�n helgdag inte ska medr�knas. �r kommunens fordran inte<br/>utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m�naderna januari och februari, ska ut-<br/>betalningarna dessa m�nader grundas p� samma belopp som utbetalningen i<br/>december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r<br/>Skatteverket dock f�rordna att utbetalningen ska grundas p� ett annat be-<br/>lopp. Om n�got av de belopp som utbetalningen i m�naderna januari, febru-<br/>ari och mars grundats p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran,<br/>ska den j�mkning som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalningen i april<br/>eller, om det �r fr�ga om ett st�rre belopp, f�rdelas p� utbetalningarna i<br/>april, maj och juni m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">En slutavr�kning av kommunalskattemedlen ska ske n�r den �rliga taxe-</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">ringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. D�rvid ska en kommun<br/>som inte ing�r i ett landsting behandlas som om den �ven utgjorde ett lands-<br/>ting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats<br/>som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunalskatte-<br/>medlen. Om summan av dessa �verstiger summan av de prelimin�ra kom-<br/>munalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kom-</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2007:1414</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">munerna med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re be-<br/>skattnings�ret. I motsatt fall ska skillnaden �terbetalas av kommunerna med<br/>ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re beskattnings�ret.<br/>Utbetalning eller �terbetalning ska g�ras i januari andra �ret efter beskatt-<br/>nings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">En slutavr�kning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske n�r</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">den �rliga taxeringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. Produk-<br/>ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats f�r begrav-<br/>ningsavgiften som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga be-<br/>gravningsavgiftsmedlen. Om dessa �verstiger de prelimin�ra begravnings-<br/>avgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I<br/>motsatt fall ska skillnaden �terbetalas av kommunen. Utbetalning eller �ter-<br/>betalning ska g�ras i januari andra �ret efter beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. Best�mmelserna i 3 � fj�rde stycket till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">Skatteverkets redovisning f�r fastighetsavgiftsmedel som tillkommer kom-<br/>muner 2008 och i �vrigt f�r fastighetsavgifter f�r 2008. Best�mmelsen i 4 �<br/>andra stycket andra meningen till�mpas f�rsta g�ngen f�r avgifts�ret 2011.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft33">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda
best�mmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utf�rdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 och 4 �� lagen (1965:269) med

s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2

ska ha f�ljande lydelse.

3 �

3

Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och landsting redo-

visa den skatt f�r det f�reg�ende �ret som tillkommer kommunen eller
landstinget. Regeringen meddelar n�rmare f�reskrifter om s�dan redovis-
ning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje �r l�mna kommuner och

landsting uppgift om den ber�knade sammanlagda beskattningsbara f�r-
v�rvsinkomsten som avses i 1 � f�rsta stycket.

Skatteverket ska i fr�ga om avgifter till trossamfund l�mna redovisning

och uppgifter motsvarande dem som anges i f�rsta och andra styckena till
Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hj�lp
med att ta in avgifterna. Skatteverket ska l�mna motsvarande redovisning
och uppgifter i fr�ga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144) till den f�rsamling, kyrkliga samf�llighet eller kommun som �r
huvudman f�r begravningsverksamheten.

Skatteverket ska till kommuner l�mna motsvarande redovisning som

anges i f�rsta stycket i fr�ga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag
ska Skatteverket till kommuner ocks� l�mna uppgift om de sammanlagda
fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut vid �rlig
taxering enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324).

4 �

4

Det som s�gs i denna paragraf om kommun och kommunalskatte-

medel till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel samt
kommuns begravningsavgiftsmedel. I fr�ga om slutavr�kning av begrav-
ningsavgiftsmedel g�ller dock i st�llet best�mmelserna i sj�tte stycket.

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

2

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3

Senaste lydelse 2003:679.

4

Senaste lydelse 2004:774.

SFS 2007:1414

Utkom fr�n trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1414

En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten uppb�ra

prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara f�rv�rvsinkomsterna i kommunen en-
ligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) om tax-
ering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskattnings-
�ret, den skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de uppr�k-
ningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastst�llts senast i september �ret
f�re beskattnings�ret. En kommun har ocks� r�tt att under visst �r (avgifts-
�ret) av staten uppb�ra fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar
vad kommunen haft r�tt att uppb�ra i s�dana medel n�rmast f�reg�ende �r
med justering f�r skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i
kommunen enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen vid
�rlig taxering �ret f�re avgifts�ret och motsvarande summa andra �ret f�re
avgifts�ret.

Senast i september varje �r ska regeringen, eller den myndighet reger-

ingen best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som ska svara mot den
uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
ska avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings�ret.
Den andra ska avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret och be-
skattnings�ret. Under �r d� riksdagsval h�lls i september, f�r regeringen
dock �ndra redan fastst�llda uppr�kningsfaktorer. Detta ska ske senast en
vecka efter att regeringen avl�mnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgifts-

medel till kommunerna ska avr�kning och till�gg f�r bidrag g�ras enligt
19 � lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utj�mning. Vidare ska av-
r�kning g�ras enligt 6 � lagen (2003:886) om utj�mningsavgift f�r kommu-
ner f�r kostnader enligt lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funk-
tionshindrade och 16 kap. 8 � skattebetalningslagen (1997:483) samt till�gg
g�ras f�r bidrag enligt 6 � lagen (2003:887) om utj�mningsbidrag till kom-
muner f�r kostnader enligt lagen (1993:387) om st�d och service till vissa
funktionshindrade. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolf-
tedel per m�nad den tredje vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid
dag som enligt 2 � lagen (1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid j�m-
st�lls med allm�n helgdag inte ska medr�knas. �r kommunens fordran inte
utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m�naderna januari och februari, ska ut-
betalningarna dessa m�nader grundas p� samma belopp som utbetalningen i
december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r
Skatteverket dock f�rordna att utbetalningen ska grundas p� ett annat be-
lopp. Om n�got av de belopp som utbetalningen i m�naderna januari, febru-
ari och mars grundats p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran,
ska den j�mkning som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalningen i april
eller, om det �r fr�ga om ett st�rre belopp, f�rdelas p� utbetalningarna i
april, maj och juni m�nader.

En slutavr�kning av kommunalskattemedlen ska ske n�r den �rliga taxe-

ringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. D�rvid ska en kommun
som inte ing�r i ett landsting behandlas som om den �ven utgjorde ett lands-
ting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats
som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunalskatte-
medlen. Om summan av dessa �verstiger summan av de prelimin�ra kom-
munalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kom-

background image

3

SFS 2007:1414

munerna med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re be-
skattnings�ret. I motsatt fall ska skillnaden �terbetalas av kommunerna med
ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re beskattnings�ret.
Utbetalning eller �terbetalning ska g�ras i januari andra �ret efter beskatt-
nings�ret.

En slutavr�kning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske n�r

den �rliga taxeringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats f�r begrav-
ningsavgiften som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa �verstiger de prelimin�ra begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I
motsatt fall ska skillnaden �terbetalas av kommunen. Utbetalning eller �ter-
betalning ska g�ras i januari andra �ret efter beskattnings�ret.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. Best�mmelserna i 3 � fj�rde stycket till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om

Skatteverkets redovisning f�r fastighetsavgiftsmedel som tillkommer kom-
muner 2008 och i �vrigt f�r fastighetsavgifter f�r 2008. Best�mmelsen i 4 �
andra stycket andra meningen till�mpas f�rsta g�ngen f�r avgifts�ret 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.