SFS 1992:341

920341.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:QNFTSF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:20px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:QNFTSF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:QNFTSF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:QNFTSF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:THEZYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:769px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:341 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oiH �ndHng I lagcH (1965:269) med s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:815px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>den 27 maj 1992 </b></p> <p style="position:absolute;top:815px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>best�mmclscr om kommuns och annan menighets </b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utdebitering av skatt, m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:885px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 april 1992. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (19 65:269) med </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft14">s�rskilda best�mmelser om kommuns och a nnan menighets utdebitering <br/>av skatt, m. m.^ </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft15">dels att 1, 3, 3 a och 4 a � � skall ha f�ljande lydels e, <br/>dels att i lagen skall f�ras in en ny paragraf, 3 b �, av f�ljande lydel se. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1991/92:85, KU32, rskr. 2 22. </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryc kt 1973:437. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">790 </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Skattesatsen f�r kommuns och annan menighets uttag av skatt skall </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1992:341 </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">best�mmas i f�rh�llande till det antal skattekronor och skatte�ren, som </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt skattemyndighetens ber�kning kommer att p�foras de skattskyldiga </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">vid taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas, �kat med det antal </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24">skattekronor, som staten' uppskattas skola tillskjuta enligt lagen <br/>(1,988:491) om skatteutj�mningsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft21">Om enligt 8 kap. 9 � andra stycket kommunallagen (1991:900) eller 19 </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">kap. 7 � tredje stycket kyrkolagen (1992:300) n�gon annan skattesats slut�</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24">ligt fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall den nya skattesatsen <br/>om m�jligt best�mmas med h�nsyn till det antal skattekronor och skatte�<br/>�ren som har p�forts de skattskyldiga vid taxeringen det �r skattesatsen </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft21">skall fastst�llas. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft21">3 �'' Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner, lands�</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24">ting, forsamlingar och kyrkliga samf�lligheter redovisa den skatt for det <br/>foreg�ende �ret som tillkommer kommunen, landstinget, forsamlingen </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">eller den kyrkliga samfalligheten. Regeringe n meddelar n�rmare foreskrif�</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">ter om s�dan redovisning. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft21">Skattemyndigheten skall senast den 10 september vaije �r l�mna kom�</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft25">muner, landsting, forsamlingar och kyrkliga samf�lligheter uppgift om det <br/>ber�knade antalet skattekronor och skatte�ren som avses i 1 � f�rsta styc�<br/>ket. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">3 a </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r en kommun eller ett landsting har fastst�llt budgeten, skall </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen genast underr�tta skatte�</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">myndigheten om den skattesats som har best�mts for det f�ljande �ret. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft21">Om skattesatsen inte har fastst�llts f�re oktober m�nads utg�ng, skall </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft24">styrelsen genast underr�tta skattemyndigheten om styrelsens forslag till <br/>skattesats. Har n�gon anna n skattesats �n den f�reslagna fastst�llts, skall <br/>styrelsen genast underr�tta skattemyndigheten och riksskatteverket om </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft24">den fastst�llda skattesatsen. Om budgeten inte har fastst�llts f�re novem�<br/>ber m�nads utg�ng, skall, s� snart skattesatsen f�r den prelimin�ra skatten <br/>har fastst�llts, skattemyndigheten underr�ttas om skattesatsen. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">3 b � F�reskrifterna i 3 a � om underr�ttelse om fastst�lld skattesats skall </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft24">till�mpas p� stiftssamf�lligheter samt Stockholms territoriella f�rsamling�<br/>ar och kyrkliga samf�lligheter. F�reskrifterna om kommunstyrelsen och <br/>landstingsstyrelsen skall d�rvid avse stiftsstyrelsen respektive kyrkor�det. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft21">I andra kommuner �n Stockholms kommun skall kommunstyrelsen </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">underr�tta skattemyndigheten om beslut av f�rsamlingar och kyrkliga </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">samf�lligheter inom kommunen om skattesatsen for det f�ljande �ret. </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft24">4 a �'^ F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra <br/>f�rsamlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grund�</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">val av antalet skattekronor och skatte�ren i f�rsamlingen enligt skattemyn-</p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft22">' Senaste lydelse 1991: 1678. </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">Senaste lydelse 1991:1678. </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft22">... </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft22">' Senaste lydelse 1991: 1678. Andringen innebar att tredje s tycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft22">'' Senaste lydelse 1990:353. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:750px;white-space:nowrap" class="ft22">'91 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1992:341 </b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft34">dighetens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) vid det for eg�^-<br/>ende �rets (taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den skattesats som har </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft32">best�mts for �ret fore taxerings�ret. Har skattskyldig enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft32">(1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten for den som inte tillh�r </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft32">svenska kyrkan �tnjutit lindring i skattskyldigheten till f�rsamlingen, skall </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft32">belopp, som forsamlingen annars skulle ha varit ber�ttigad att uppb�ra av </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft32">staten, neds�ttas i motsvarande m�n. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft32">Har enligt 19 kap. 7 � kyrkolagen (1992:300) n�gon annan skattesats </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft32">slutligt fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall till grund for </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft34">utbetalningen l�ggas den utdebitering som har best�mts i samband med att <br/>budgeten fastst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft32">F�rsamling �r ber�ttigad att under ett visst �r av staten s�som f�rskott </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft34">uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har <br/>beslutats for �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enligt </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft34">skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen r�rande det <br/>foreg�ende �rets taxering till kommunal inkomstskatt har p�f�rts de skatt�<br/>skyldiga. Det nu n�mnda beloppet ing�r i f�rsamlingens fordran hos staten </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft32">vid ing�ngen av �ret efter det �r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft34">mot den f�rsamlingsskatt, som f�rsamlingen har r�tt att uppb�ra av staten <br/>p� grundval av taxeringen under �ret efter det, d� f�rskottet enligt best�m�</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft32">melserna i n�stf�ljande stycke utanordnas. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft32">Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r f�rsamlingens fordran hos </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft32">staten enligt denna paragraf skall skattemyndigheten under samma �r </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft32">utanordna till f�rsamlingen med en tolftedel den 18 i vaije kalenderm�</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft32">nad. �r f�rsamlingens fo rdran inte utr�knad vid utbetalningstillf�llena i </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft34">m�naderna januari och februari, skall vid dessa tillf�llen utbetal as samma <br/>belopp som har utbetalats i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft32">s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r skattemyndigheten dock f�rordna att </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft34">utbetalning skall ske med annat belopp. Om n�got av de belopp som <br/>utbetalades i m� naderna januari och febru ari inte motsvarar en tolftedel </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft34">av f�rsamlingens fordran, skall den j�mkning som f�ranleds h�rav ske i <br/>fr�ga om det belopp, som ut betalas i mars m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft32">Vad som har sagts om f�rsamling till�mpa s p� m otsvarande s�tt i fr�g a </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft32">om kyrklig samf�llighet. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft32">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1993. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft32">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft32">Nils Dexe </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft32">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft32">792 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1992:341 Lag

Utkom fr�n trycket

oiH �ndHng I lagcH (1965:269) med s�rskilda

den 27 maj 1992

best�mmclscr om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utf�rdad den 29 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (19 65:269) med

s�rskilda best�mmelser om kommuns och a nnan menighets utdebitering
av skatt, m. m.^

dels att 1, 3, 3 a och 4 a � � skall ha f�ljande lydels e,
dels att i lagen skall f�ras in en ny paragraf, 3 b �, av f�ljande lydel se.

' Prop. 1991/92:85, KU32, rskr. 2 22.

^ Lagen omtryc kt 1973:437.

790

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

background image

1

Skattesatsen f�r kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

SFS 1992:341

best�mmas i f�rh�llande till det antal skattekronor och skatte�ren, som

enligt skattemyndighetens ber�kning kommer att p�foras de skattskyldiga

vid taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas, �kat med det antal

skattekronor, som staten' uppskattas skola tillskjuta enligt lagen
(1,988:491) om skatteutj�mningsbidrag.

Om enligt 8 kap. 9 � andra stycket kommunallagen (1991:900) eller 19

kap. 7 � tredje stycket kyrkolagen (1992:300) n�gon annan skattesats slut�

ligt fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall den nya skattesatsen
om m�jligt best�mmas med h�nsyn till det antal skattekronor och skatte�
�ren som har p�forts de skattskyldiga vid taxeringen det �r skattesatsen

skall fastst�llas.

3 �'' Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner, lands�

ting, forsamlingar och kyrkliga samf�lligheter redovisa den skatt for det
foreg�ende �ret som tillkommer kommunen, landstinget, forsamlingen

eller den kyrkliga samfalligheten. Regeringe n meddelar n�rmare foreskrif�

ter om s�dan redovisning.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september vaije �r l�mna kom�

muner, landsting, forsamlingar och kyrkliga samf�lligheter uppgift om det
ber�knade antalet skattekronor och skatte�ren som avses i 1 � f�rsta styc�
ket.

3 a

N�r en kommun eller ett landsting har fastst�llt budgeten, skall

kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen genast underr�tta skatte�

myndigheten om den skattesats som har best�mts for det f�ljande �ret.

Om skattesatsen inte har fastst�llts f�re oktober m�nads utg�ng, skall

styrelsen genast underr�tta skattemyndigheten om styrelsens forslag till
skattesats. Har n�gon anna n skattesats �n den f�reslagna fastst�llts, skall
styrelsen genast underr�tta skattemyndigheten och riksskatteverket om

den fastst�llda skattesatsen. Om budgeten inte har fastst�llts f�re novem�
ber m�nads utg�ng, skall, s� snart skattesatsen f�r den prelimin�ra skatten
har fastst�llts, skattemyndigheten underr�ttas om skattesatsen.

3 b � F�reskrifterna i 3 a � om underr�ttelse om fastst�lld skattesats skall

till�mpas p� stiftssamf�lligheter samt Stockholms territoriella f�rsamling�
ar och kyrkliga samf�lligheter. F�reskrifterna om kommunstyrelsen och
landstingsstyrelsen skall d�rvid avse stiftsstyrelsen respektive kyrkor�det.

I andra kommuner �n Stockholms kommun skall kommunstyrelsen

underr�tta skattemyndigheten om beslut av f�rsamlingar och kyrkliga

samf�lligheter inom kommunen om skattesatsen for det f�ljande �ret.

4 a �'^ F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra
f�rsamlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grund�

val av antalet skattekronor och skatte�ren i f�rsamlingen enligt skattemyn-

' Senaste lydelse 1991: 1678.

Senaste lydelse 1991:1678.

...

' Senaste lydelse 1991: 1678. Andringen innebar att tredje s tycket upph�vs.

'' Senaste lydelse 1990:353.

'91

background image

SFS 1992:341

\

dighetens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) vid det for eg�^-
ende �rets (taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den skattesats som har

best�mts for �ret fore taxerings�ret. Har skattskyldig enligt lagen

(1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten for den som inte tillh�r

svenska kyrkan �tnjutit lindring i skattskyldigheten till f�rsamlingen, skall

belopp, som forsamlingen annars skulle ha varit ber�ttigad att uppb�ra av

staten, neds�ttas i motsvarande m�n.

Har enligt 19 kap. 7 � kyrkolagen (1992:300) n�gon annan skattesats

slutligt fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall till grund for

utbetalningen l�ggas den utdebitering som har best�mts i samband med att
budgeten fastst�lldes.

F�rsamling �r ber�ttigad att under ett visst �r av staten s�som f�rskott

uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats for �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enligt

skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen r�rande det
foreg�ende �rets taxering till kommunal inkomstskatt har p�f�rts de skatt�
skyldiga. Det nu n�mnda beloppet ing�r i f�rsamlingens fordran hos staten

vid ing�ngen av �ret efter det �r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas

mot den f�rsamlingsskatt, som f�rsamlingen har r�tt att uppb�ra av staten
p� grundval av taxeringen under �ret efter det, d� f�rskottet enligt best�m�

melserna i n�stf�ljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r f�rsamlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall skattemyndigheten under samma �r

utanordna till f�rsamlingen med en tolftedel den 18 i vaije kalenderm�

nad. �r f�rsamlingens fo rdran inte utr�knad vid utbetalningstillf�llena i

m�naderna januari och februari, skall vid dessa tillf�llen utbetal as samma
belopp som har utbetalats i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r

s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r skattemyndigheten dock f�rordna att

utbetalning skall ske med annat belopp. Om n�got av de belopp som
utbetalades i m� naderna januari och febru ari inte motsvarar en tolftedel

av f�rsamlingens fordran, skall den j�mkning som f�ranleds h�rav ske i
fr�ga om det belopp, som ut betalas i mars m�nad.

Vad som har sagts om f�rsamling till�mpa s p� m otsvarande s�tt i fr�g a

om kyrklig samf�llighet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1993.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

792

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.