SFS 1992:341

920341.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:341 Lag

Utkom från trycket

oiH ändHng I lagcH (1965:269) med särskilda

den 27 maj 1992

bestämmclscr om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 29 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (19 65:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och a nnan menighets utdebitering
av skatt, m. m.^

dels att 1, 3, 3 a och 4 a § § skall ha följande lydels e,
dels att i lagen skall föras in en ny paragraf, 3 b §, av följande lydel se.

' Prop. 1991/92:85, KU32, rskr. 2 22.

^ Lagen omtryc kt 1973:437.

790

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

¬

background image

1

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

SFS 1992:341

bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som

enligt skattemyndighetens beräkning kommer att påforas de skattskyldiga

vid taxeringen det år skattesatsen skall fastställas, ökat med det antal

skattekronor, som staten' uppskattas skola tillskjuta enligt lagen
(1,988:491) om skatteutjämningsbidrag.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) eller 19

kap. 7 § tredje stycket kyrkolagen (1992:300) någon annan skattesats slut­

ligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall den nya skattesatsen
om möjligt bestämmas med hänsyn till det antal skattekronor och skatte­
ören som har påforts de skattskyldiga vid taxeringen det år skattesatsen

skall fastställas.

3 §'' Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner, lands­

ting, forsamlingar och kyrkliga samfälligheter redovisa den skatt for det
foregående året som tillkommer kommunen, landstinget, forsamlingen

eller den kyrkliga samfalligheten. Regeringe n meddelar närmare foreskrif­

ter om sådan redovisning.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september vaije år lämna kom­

muner, landsting, forsamlingar och kyrkliga samfälligheter uppgift om det
beräknade antalet skattekronor och skatteören som avses i 1 § första styc­
ket.

3 a

När en kommun eller ett landsting har fastställt budgeten, skall

kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen genast underrätta skatte­

myndigheten om den skattesats som har bestämts for det följande året.

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, skall

styrelsen genast underrätta skattemyndigheten om styrelsens forslag till
skattesats. Har någon anna n skattesats än den föreslagna fastställts, skall
styrelsen genast underrätta skattemyndigheten och riksskatteverket om

den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har fastställts före novem­
ber månads utgång, skall, så snart skattesatsen för den preliminära skatten
har fastställts, skattemyndigheten underrättas om skattesatsen.

3 b § Föreskrifterna i 3 a § om underrättelse om fastställd skattesats skall

tillämpas på stiftssamfälligheter samt Stockholms territoriella församling­
ar och kyrkliga samfälligheter. Föreskrifterna om kommunstyrelsen och
landstingsstyrelsen skall därvid avse stiftsstyrelsen respektive kyrkorådet.

I andra kommuner än Stockholms kommun skall kommunstyrelsen

underrätta skattemyndigheten om beslut av församlingar och kyrkliga

samfälligheter inom kommunen om skattesatsen for det följande året.

4 a §'^ Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära
församlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grund­

val av antalet skattekronor och skatteören i församlingen enligt skattemyn-

' Senaste lydelse 1991: 1678.

Senaste lydelse 1991:1678.

...

' Senaste lydelse 1991: 1678. Andringen innebar att tredje s tycket upphävs.

'' Senaste lydelse 1990:353.

'91

¬

background image

SFS 1992:341

\

dighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det for egå^-
ende årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har

bestämts for året fore taxeringsåret. Har skattskyldig enligt lagen

(1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten for den som inte tillhör

svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till församlingen, skall

belopp, som forsamlingen annars skulle ha varit berättigad att uppbära av

staten, nedsättas i motsvarande mån.

Har enligt 19 kap. 7 § kyrkolagen (1992:300) någon annan skattesats

slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund for

utbetalningen läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att
budgeten fastställdes.

Församling är berättigad att under ett visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats for året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt

skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det
foregående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de skatt­
skyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i församlingens fordran hos staten

vid ingången av året efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas

mot den församlingsskatt, som församlingen har rätt att uppbära av staten
på grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet enligt bestäm­

melserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall skattemyndigheten under samma år

utanordna till församlingen med en tolftedel den 18 i vaije kalendermå­

nad. �r församlingens fo rdran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i

månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetal as samma
belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När

särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock f�rordna att

utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som
utbetalades i må naderna januari och febru ari inte motsvarar en tolftedel

av församlingens fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i
fråga om det belopp, som ut betalas i mars månad.

Vad som har sagts om församling tillämpa s på m otsvarande sätt i fråg a

om kyrklig samfällighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

792

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.