SFS 1972:142

720142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lage n (1965: 269) med särskilda bestäm­

melser om kommuns och a nnan menighets utdebitering

av skatt;

given Stockholms slott den 5 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att lagen (1965:269) med särskilda be­

stämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

skall ha nedan angivna lydelse.

Kommuns och annan menighets utdebitering av skatt skall bestäm­

mas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som vid

närmast föregående års taxering påförts de skattskyldiga, med tillägg
av det antal skattekronor, som staten skall tillskjuta enligt förordningen

(1965: 268) om skatteutjämningsbidrag och av hidragsunderlag enligt

bestämmelserna om skattebortfallsbidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 maj 1972.

SFS 1972:142

Utkom från trycket

den 24 maj 1 972

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

BERTIL L�FBERG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 1972: 60, FiU 23, rskr 1 39.

337

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.