SFS 1973:437

730437.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:437

om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestäm-

utkom f rån t rycket

melser om kom muns och anna n menighets utdebitering

den 19 juni 1 973

av skatt;

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagenL funnit gott förordna, att lagen (1965: 269) med särskilda be­
stämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt^
skall ha nedan angivna lydelse.

^ Prop. 1973; 49, SkU 30, rskr 199.

^ S enaste lydelse 1972:142.

873

¬

background image

SFS 1973:437

1 § Kommuns och annan menighets utdebitering av skatt skall be-;

stämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som vid

närmast föregående års taxering påförts de skattskyldiga, minskat,en­

ligt 2 § och ökat med det antal skattekronor, som staten skall tillskjuta

enligt lagen (1973: 433) om skatteutjämningsbidrag och med bidrags­

underlag enligt bestämmelserna om skattebortfallsbidrag.

2 § Vid tillämpning av 1 § skall i skatteunderlaget icke inräknas
skattekronor och skatteören som kan anses hänföra sig till följ ande skat­

tepliktiga intäkter, nämligen dels sjukpenning enligt lagen (1962: 381)

om allmän försäkring eller lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring
eller ersättning enligt förordningen (1954: 249) om ersättning i anled­

ning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret, kun­

görelsen (1962: 607) o m ersättning på grund av verksamhet för brand-

släckning m. m., kungörelsen (1961:457) om ersättning på grund av

medverkan i skyddsarbete vid olyckor i atomanläggningar m. m., för­

ordningen (1954: 250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådra­

gen under vistelse å anstalt m. m., lagen (1954: 246) om krigsförsäkring
för sjömän m. fl., militärersättningsförordningen (1950: 261) och lagen

(1956: 293) om ersättning åt smittbärare, allt till den del sjukpenning­

en eller ersättningen grundas på förvärvsinkomst av minst 4 500 Icro-

nor för år, dels föräldrapenning och vårdbidrag enligt lagen om allmän

försäkring, dels dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen och kontant

arbetsmarknadsstöd, dels utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbild­

ning såvitt avser grundbidrag, hyresbidrag på hemorten och barntillägg.
Intäkterna upptages härvid till belopp som anges på kontrolluppgift
enligt taxeringsförordningen (1956: 623).

3 § Länsstyrelsen skall senast den 10 september varje år lämna kom­
mun, landstingskommun och församling uppgift om det skatteunderlag,
som enligt 2 § skall undantagas vid bestämmande av utdebitering.

4 § Finner länsstyrelse på grund av anmärkning eller eljest att av

länsstyrelsen meddelat beslut enligt denna lag blivit uppenbart oriktigt
till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall läns­

styrelsen meddela beslut om rättelse.

5 § Talan mot länsstyrelsens beslut enligt denna lag föres hos

Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 och tillämpas första

gången i fråga om utdebitering för år 1976.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

874

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.