SFS 1976:202

760202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976: 202 Lag

uikom f ran . rycke. O" ändring i lagen (1961: 436) om församlingsstyrelse;

Utfärdad den 29 april 1976.

den 11 maj 197 6

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 84 § lagen (1961:436) om

församlingsstyrelse- skall ha nedan angivna lydelse.

84 §⬢⬢' Församling äger av statsverket uppbära församlingsskatt med

belopp, motsvarande vad som skulle utgå på grundval av det antal skat­

tekronor och skatteören, som vid taxering för visst år påföras de till

församlingen skattskyldiga, efter det belopp för skattekrona och skatte­
öre, som bestämts till utdebitering för nästföregående år. Vid beräk­

ningen av antalet skattekronor och skatteören beaktas bestämmelserna i

314

1 Prop. 1975/76: 147, FiU 30, rskr 258.

2 Lagen omtry ckt 1972: 228.

^ Senaste lydelse 1973: 442.

¬

background image

2 § lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och an­

nan menighets utdebitering av skatt. Har skattskyldig enligt lagen

(1951; 691) om viss lin dring i skattskyldighe ten för den som icke tillhör

svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till församlingen,

skall belopp, som församlingen eljest ägde uppbära av statsverket, ned­
sättas i motsvara nde mån.

Församlingen äger av statsverket såsom förskott uppbära det belopp,

som på grundval av taxeringsnämnds beslut visst år rörande taxering

till kommunal inkomstskatt beslutats till utdebitering för nästkomman­

de år. Vid beräkningen av förskottsbeloppet justeras antalet skatte­

kronor och skatteören enligt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Vad sålunda

beslutats till utdebitering ingår i församlingens fordran hos statsverket
vid ingången av året näst efter det, då beslutet fattades. Förskottet
avräknas mot den församlingsskatt, som församlingen äger uppbära av

statsverket på grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet

enligt bestämmelserna i n ästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

statsverket enligt första och andra styckena, skall länsstyrelsen under

samma år utanordna till kommun, i vilken församlingen är belägen, med

en sjättedel å åttonde dagen i var och en av månaderna januari, mars,

maj, juli, september och november. �r församlingens fordran icke ut­

räknad vid utbetalningstillfället i januari månad, skall vid detta tillfälle
utbetalas samma belopp som utbetalades i november månad nästföre­
gående år; dock må länsstyrelsen, då särskilda skäl föranleda därtill,
förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Därest det i

januari månad utbetalade beloppet icke motsvarar en sjättedel av för­

samlingens f ordran, skall härav betingad jämkning ske av det belopp,
som utbetalas i mars månad. Kommunen skall därefter avlämna medlen

till kyrkorådet.

Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till församlingen överlämna för

nästföregående år upprättad redovisning över församlingen tillkommande

och till församlingen utanordnad församlingsskatt.

Närmare föreskrifter angående dylik redovisning meddelas av rege­

ringen eller den myndighet regeringen förordnar.

SFS 1976: 202

Denna lag träder i kr aft två veckor efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling och
tillämpas första gången i fråga om församlingsskatt som påföres på
grundval av 1976 års taxering.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Jöran Mueller
(Utbildningsdepartementet)

315

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.