SFS 1976:198

760198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:198

om ändring i lagen (1965: 269) med särsk ilda bestäm-

utkom f rån t rycket

melser om komm uns och annan menighets utdebitering

den n maj i976

av skatt;

utfärdad den 29 april 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 1—3 och 5 §§ lagen (1965;

269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets ut­

debitering av skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Kommuns och annan menighets utdebitering av skatt skall bestäm­

mas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som vid

närmast föregående års taxering påförts de skattskyldiga, justerat enligt
2 § och ökat med det antal skattekronor, som staten skall tillskjuta en­
ligt lagen (1973: 433) om skatteutjämningsbidrag och med bidragsunder­

lag enligt bestämmelserna om skattebortfallsbidrag.

2 §•'' Vid tillämpning av 1 § skall i skatteunderlaget icke i nräknas skat­

tekronor och skatteören som kan anses hänföra sig till följande skatte­
pliktiga intäkter, nämligen dels sjukpenning enligt lagen (1962; 381) om
allmän försäkring eller lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller

ersättning enligt förordningen (1954: 249) om ersättning i anledning av
kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret, kungörelsen
(1962: 607) om ersättning på grund av verksamhet för brandsläckning

m. m., kungörelsen (1961:457) om ersättning på grund av medverkan
i skyddsarbete vid olyckor i atomanläggningar m. m., förordningen
(1954: 250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under
vistelse å ansta lt m. m., lagen (1954: 246) om krigsförsäkring för sjömän
m. fl., militärersättningsförordningen (1950: 261) och lagen (1956: 293)

om ersättning åt smittbärare, allt till den del sjukpenningen eller ersätt­
ningen g rundas på förvärvsinkomst av minst 4 500 kronor för år, dels

föräldrapenning och vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring, dels

timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studiestöds­

lagen (1973: 349), dels dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen och

kontant arbetsmarknadsstöd, dels utbildningsbidrag vid arbetsmarknads­
utbildning såvitt avser dagpenning och stimulansbidrag. Intäkterna upp­

tages härvid till belopp som anges på kontrolluppgift enligt taxerings­
lagen (1956: 623).

Vid beräkning av skatteunderlaget för fysisk person skall avdrag vi­

dare göras för skattekronor och skatteören, som kan anses motsvara
sjukpenning, vilken vid ar betsgivarinträde enligt 3 kap. 16 § lagen (1962:
381) om allmän försäkring för honom uppburits av arbetsgivaren, om

arbetsgivarinträdet skett den 9 november 1973 eller senare.

Vid beräkning av antalet skattekronor och skatteören skall såvitt gäller

avdrag för sjukförsäkringsavgift enligt 46 § 2 mom. 3), grundavdrag en­

ligt 48 § och avdrag för nedsatt skatteförmåga enligt 50 § 2 mom. fjärde

1 Prop. 1975/76: 147, FiU 30 , rskr 258.

2 Lagen omtryckt 1973: 437.

3 Senaste lydelse 1975: 330.

309

¬

background image

SFS 1976:198

stycket kommunalskattelagen (1928: 370) tillämpas de regler som gäller

vid 1975 års taxering. Härvid beräknas avdraget for sjukförsäkringsay-.

gift, såvitt denna grundas på inkomst av anställning, till belopp som på­

förts på grund av 1975 års taxering. I fråga om det extra avdraget för
nedsatt skatteförmåga beaktas inte sådan minskning av avdraget som

följer av att den skattskyldige eller han s make har förmögenhet.

3 § Länsstyrelsen skall senast den 10 september varje år lämna kom­

mun, landstingskommun och församling uppgift om det skatteunderlag,

som enligt 2 § skall beaktas vid bestämm ande av utdebitering.

5 § Talan mot länsstyrelsens beslut enligt denna lag föres hos rege­

ringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

G. E. STRÄNG

G. Björne

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.