SFS 1979:392

790392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:392

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i lagen (1 965:269) med särskilda

den 18 juni 1979

bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 23 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I och 4 §§ lagen (196 5; 269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av

f

skatt, m. m.'^ skall ha nedan angivna lydelse.
' Prop. 1978/79:160, SkU 55, rskr 334.

^

862

" Lagen omtryckt 19 73:437, Senaste lydelse av lagens rubrik 1 977:191.

t

¬

background image

1 §® Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

SFS 1979:392

bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som en­
ligt länsstyrelsens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid taxe­

ringen det år skattesatsen skall fastställas, justerat enligt 2 § och ökat med

del antal skattekronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen

(1979:362) om skatteutjämningsbidrag och med bid ragsunderlag enligt be­
stämmelserna om skattebortfallsbidrag.

Om enligt 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (1977:179) an nan

skattesats slutligt fastställs än den som har bestämts tidigare, skall den nya

skattesatsen om möjligt be stämmas med hänsyn till det antal skattekronor
och skatteören som har påförts de skattskyldiga vid taxeringen det år skat­
tesatsen skall fastställas.

4

Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommu­

nalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av

antalet skattekronor och skatteören i kom munen vid det föregående årets

(taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts

för året före taxeringsåret. Vid beräkningen av antalet skattekronor och

skatteören beaktas bestämmelserna i 2 §.

Har enligt 4 kap. 4 § kommunallagen (1977:179) annan skattesats slutligt

fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalning­
en läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten
fastställdes.

Kommun är berättigad att av staten såsom förskott uppbära det belopp

som på grundval av taxeringsnämnds beslut visst år (taxeringsår) rörande
taxering till kom munal inkomstskatt har beslutats till utd ebitering för det

kommande året. Vid beräkningen av förskottsbeloppet justeras antalet

skattekronor och skatteören enligt 2 §. Vad som har beslutats till utdebite­

ring ingår i kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter

det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt,
som kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen
under året efter det år, då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i

femte stycket.

Är antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invånare i kom­

munen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var vid mit­
ten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt tredje

stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal mellan

de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens fordran

hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall senast

den 10 september lämna kommunen uppgift om det invånarantal och det

däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören, som

skall ligga till grund fö r ökningen av förskottet.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, skall länsstyrelsen under samma år utanordna till

kommunen med en sjättedel på åttonde dagen i var och en av månaderna

januari, mars, maj, juli, september och november. Är kommunens fordran

icke uträknad vid utbetalningstillfället i januari månad, skall vid detta till-

Senaste lydelse 1976:198.

"Senaste lydelse 1977:191.

863

¬

background image

\

-

SFS 1979:392

fålle utbetalas samma belopp som har utbetalats i november månad det
föregående året. När särskilda skäl föranleder det får länsstyrelsen dock

förordna att utbetalning skall sk e med annat belopp. Om det belopp som

utbetalades i januari månad icke motsvarar en sjättedel av kommunens

fordran, skall den jämkning som föranledes härav ske i fråga om det be­

lopp, som utbetalas i mars månad .

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om landstingsskatt. I fråga om församlingsskatt gäller däremot be­
stämmelserna i 84 § lag en (1961; 436) om församlingsstyrelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979 .

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

G. Björne
(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.