SFS 1979:391

790391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:391

om ändring i la gen (1961:436) om församlingsstyrelse;

den ISjuni 1979

Utfärdad den 31 maj 1979 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 84 § lagen (1961:436) om försam­

lingsstyrelse® skall ha nedan angivna lydelse.

84 § Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära för­

samlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval

av antalet sk attekronor och skatteören i församlingen vid d et föregående

årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har be­
stämts för året före taxeringsåret. Vid be räkningen av antalet skattekronor
och skatteören beaktas bestämmelserna i 2 § lagen (1 965:269) med särskil­
da bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av

skatt. Har skattskyldig enligt lagen (1951: 691) om viss lindring i skattskyl­
digheten för den som inte tillhör svenska kyrkan åtnjutit lindring i sk att­
skyldigheten till församlingen, skall belopp, som församlingen annars skul­
le ha varit berättigad att uppbära av staten, nedsättas i m otsvarande mån.

Församling ä r berättigad att av staten såsom förskott uppbära det be-

' Prop. 1978/79:160, SkU 55, rskr 334.

Lagen omtryckt 1976; 500.

861

¬

background image

SFS 1979:391

\

lopp, som på grundval av taxeringsnämnds beslut visst år rörande taxering
till kommunal inkomstskatt beslutats till utdebitering för nästkommande

år. Vid beräkningen av förskottsbeloppet justeras antalet skattekronor och
skatteören enligt 2 § lagen med särskil da bestämmelser om kommuns och

annan menighets utdebitering av skatt. Vad sålunda beslutats till utdebite­

ring ingår i församlingens fordran hos statsverket vid ingången av året näst

efter det. då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot de n församlings­
skatt, som församlingen äger uppbära av statsverket på grundval av taxe­
ringen u nder året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföl -
jande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos sta­

ten enligt fö rsta och andra styckena, skall länsstyrelsen under samma år
utanordna till kommun, i vilken församling en är belägen, med en sjättedel

på åttonde dagen i var och en av månaderna januari, mars, maj, juli, sep­

tember och november. Är församlingens fordran inte uträknad vid utbetal-

ningstillfället i januari månad, skall vid detta tillfälle utbetala s samma be­

lopp som utbetalades i november månad föregående år. När särskilda skäl
föranleder det får länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med

annat belopp. Om det belopp som ut betalades i januari månad inte motsva­

rar en sjättedel av församlingens fordran, skall den jämkning som föran­

leds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad. Kom­
munen skall d ärefter avlämna medlen till k yrkorådet.

Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till församlingen överlämna för

nästföregående år upprättad redovisning över församlingen tillkommande
och till församlingen utanordnad församlingsskatt.

Närmare föreskrifter angående dylik redovisning meddelas av regering­

en eller den myndighet regeringen fö rordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979 .

På regeringens vägnar

BERTIL HANSSON

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.