SFS 1981:557

810557.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:557

Lag

Utkom från trycket

den 24 juni 1981

om äsidrSng i lagen (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommuns och annan menighets

ntdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 11 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskiivs att 4 § lagen (1 965; 269) med särskil­

da bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,

m. m.^ skall ha nedan angivna lydelse.

4

Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommu­

nalskatt med belopp som motsv arar vad som skulle utgå på grundval av an­
talet skattekronor och skatteören i kommunen vid det föregående årets
(taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts

för året före taxeringsåret.

Har enligt 4 kap. 4 § kommunallagen (1977; 179) annan skattesats slutligt

fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalning­

en läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten
fastställdes.

Kommun är berättigad att under visst år av staten såsom förskott uppbä­

ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har beslutats

för året och det antal skattekronor och skatteören, scm enligt taxerings­

nämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommunal in­
komstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i
kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det år, då

beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt, som kom­

munen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året

efter det år, då forskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte styc­

ket.

�r antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invånare i kom­

munen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var vid mit­

ten av augusti månad två år tidigare, skall fö rskott, beräknat enligt tredje
stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal mellan

de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens fordran

hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall se nast

den 10 september lämna kommunen uppgift om det invånarantal och det

däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören, som

skall ligga till grund för ökningen av fö rskottet.

Belopp, som vid in gången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, skall länsstyrelsen under samma år utanordna till

kommunen med e n tolftedel den 18 i varje kalendermånad. �r kommunens

fordran icke uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och
februari, skall vid dessa tillfällen utbet alas samma belopp som har utbeta­

lats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder

982

' Prop. 1980/81; 150, FiU 40, rskr 42 0.

Lagen omtryckt 1973:4 37.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

^ Senaste lydelse 1979:1161.

¬

background image

det fär länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med annat be-

SFS 1981:557

lopp. Om något av de belopp som utbetalades i måna derna januari och fe­

bruari inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämk­

ning som föranledes härav ske i fråga om det b elopp, som utbetalas i mars
månad.

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om landstingsskatt. I fråga om församlingsskatt gäller däremot be­
stämmelserna i 84 § lagen (196 1:436) om församlingsstyrelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Anders Swartling

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.