SFS 1982:1054

821054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:OWDHHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:20px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:AROHOL+Arial;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QLJDQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:7px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft10">\ </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1982:1054 </b></p> <p style="position:absolute;top:93px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10">den 16 december 1982 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">Lag </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">om �mdriiig i lagem (1965:269) med s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmelser om kommiiiiiis och aEHae meeighets </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">utdebitering av skatt, m. m.; </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 9 december 1982. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1965:269) med </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft15">s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av <br/>skatt, m.m.^ </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft15">dels att 1 och 4 �� skall ha ne dan angivna lydelse, <br/>dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 4 a �, av nedan angivna </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft13">Skattesatsen f�r kommuns och annan menighets uttag av skatt skall </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">best�mmas i f� rh�llande till det antal skattekronor och skatte�ren, som </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">enligt l�nsstyrelsens ber�kning kommer att p�f�ras de skattskyldiga vid </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas, �kat med det antal skatte�</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">kronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1979:362) om </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">skatteutj�mningsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft13">Om enligt 4 kap. 4� andra stycket kommunallagen (1977:179) eller </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft15">6 kap. 4 � tredje stycket lagen (1982:1052) om f�rsamlingar och kyrkliga <br/>samf�lligheter annan skattesats slutligt fastst�lls �n den som har best�mts </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">tidigare, skall den nya skattesatsen om m�jligt best�mmas med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">det antal skattekronor och skatte�ren som har p�f�rts de skattskyldiga vid </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">4 �'' Kommun �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra kom�</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">munalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grundval av </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft16">antalet skattekronor och skatte�ren i kommunen vid det f�reg�ende �rets <br/>(taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den skattesats som har best�mts </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">f�r �ret f�re taxerings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft13">Har enligt 4 kap. 4 � kommunallagen (1977:179) annan skattesats slutligt </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft17">fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall till grund f�r utbetalning�<br/>en l�ggas den utdebitering som har best�mts i samband med att budgeten <br/>fastst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft13">Kommunen �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft16">uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har <br/>beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enl igt </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">taxeringsn�mnds beslut r�rande det f�reg�ende �rets taxering till ko mmu�</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft13">nal inkomstskatt har p�f�rts de skattskyldiga. Det nu n�mnda beloppet </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft16">ing�r i kommunens fordran hos staten vid ing�ngen av �ret n�st efter det <br/>�r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas mot den kommunalskatt, som <br/>kommunen har r�tt att uppb�ra av staten p� grundval av taxeringen under </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft13">2632 </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft10">' Prop, 1982/83:19, KU 8, rskr 30. </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft10">^ Lagen omtryckt 1973:4 37. </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft10">Senaste lydelse av lage ns rubrik 197 7:191. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft10">' Senaste lydelse 19 79:1161. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft10">&#34; Senaste lydelse 1981: 557. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">�ret efter det �r, d� f�rskottet utanordnas enligt best�mmelserna i femte </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1982:1054 </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">�r antalet hos l�nsstyrelsen registrerade kyrkobokf�rda inv�nare i kom�</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft22">munen vid mitten av augusti m�nad taxerings�ret st�rre �n det var vid <br/>mitten av augusti m�nad tv� �r tidigare, skall f�rskott, ber�knat enligt <br/>tredje stycket, �kas i f�rh�llande till �kningen i komm unens inv�narantal <br/>mellan de angivna tidpunkterna. S�dant �kat f�rskott ing�r i kommunens </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft22">fordran hos staten och avr�knas enligt tredje stycket. L�nsstyrelsen skall <br/>senast den 10 se ptember l�mna kommunen uppgift om det inv�narantal <br/>och det d�remot svarande ber�knade antalet skattekronor och skatte�ren, <br/>som skall ligga till grund f�r �kni ngen av f�rskottet. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r kommunens fordran hos staten </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt denna paragraf, skall l�nsstyrelsen under samma �r utanordna till </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">kommunen med en tolftedel den 18 i varje kalen derm�nad. �r kommunens </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft22">fordran icke utr�knad vid utbetalningstillfallena i m�naderna januari och <br/>februari, skall vid dessa tillf�llen utbetalas samma belopp som har utbeta�</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft22">lats i dec ember m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder <br/>det f�r l�nsstyrelsen dock f�rordna att utbetalning skall ske med annat <br/>belopp. Om n�got av de belopp som utbetalades i m�n aderna januari och </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft23">februari inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den <br/>j�mkning som f�ranledes h�rav ske i fr�ga om d et belopp, som utbetalas i </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">mars m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som har sagts om kommunalskatt till�mpas p� motsvarande s�tt i </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om landstingsskatt. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft22">4 a � F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra f�r�<br/>samlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grundval <br/>av antalet skattekronor och skatte�ren i f�rsamlingen vid det f�reg�ende <br/>�rets (taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den skattesats som har be�<br/>st�mts f�r �ret f�re taxerings�ret. Har skattskyldig enligt lagen (1951:691) <br/>om viss lindring i skattskyldigheten f�r den som inte tillh�r svenska kyrkan <br/>�tnjutit lindring i skattskyldigheten till f�rsamlingen, skall belopp, som </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsamlingen annars skulle ha varit ber�ttigad att uppb�ra av staten, ned�</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">s�ttas i motsvarande m�n. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">Har enligt 6 kap. 4 � lagen (1982:1052) om f�rsamlingar och kyrkliga </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft22">samfalligheter annan skattesats slutligt fastst�llts �n den som har best�mts <br/>tidigare, skall till grund f�r utbetalningen l�ggas den utdebitering som har </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mts i samband med att budgeten fastst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft22">uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har <br/>beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enligt </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">taxeringsn�mnds beslut r�rande det f�reg�ende �rets taxering till kommu�</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">nal in komstskatt har p�f�rts de skattskyldiga. Det nu n�mnda beloppet </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft22">ing�r i f�rsamlingens fordran hos staten vid ing�ngen av �ret efter det �r, <br/>d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas mot den f�rsamlingsskatt, som <br/>f�rsamlingen har r�tt att uppb�ra av staten p� grundval av taxeringen </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft22">under �ret efter det, d� f�rskottet enligt best�mmelserna i n�stf�ljande <br/>stycke utanordnas. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r f�rsamlingens fordran hos </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">staten enligt denna paragraf skall l�nsstyrelsen under samma �r utanordna </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:736px;white-space:nowrap" class="ft20">2633 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1982:1054 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">till f�rsamlingen med en tolftedel den 18 i vaije kalenderm�nad. �r f�rsam�</p> <p style="position:absolute;top:81px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">lingens fordran inte utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m�nadern a janua�</p> <p style="position:absolute;top:102px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">ri och februari, skall vid de ssa tillfallen utb etalas samma belopp som har </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft33">utbetalats i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ran�<br/>leder det far l�nsstyrelsen dock f�rordna att utbetalning skall ske med </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft33">annat belopp. Om n�got av de belopp som utbetalades i m�naderna januari <br/>och februari inte motsvarar en tolftedel av f�rsamlingens fordran, skall den <br/>j�mkning som f�ranleds h�rav ske i fr�ga om det belopp, som utbetalas i </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">mars m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad som har sagts om f�rsamling till�mpas p� motsvarande s�tt i fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">om kyrklig samfallighet. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1983. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft30">Per Anclow </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft30">(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>ii </b></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>c!i </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

\

SFS 1982:1054

Utkom fr�n trycket

den 16 december 1982

Lag

om �mdriiig i lagem (1965:269) med s�rskilda

best�mmelser om kommiiiiiis och aEHae meeighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utf�rdad den 9 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1965:269) med

s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.^

dels att 1 och 4 �� skall ha ne dan angivna lydelse,
dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 4 a �, av nedan angivna

lydelse.

1

Skattesatsen f�r kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

best�mmas i f� rh�llande till det antal skattekronor och skatte�ren, som

enligt l�nsstyrelsens ber�kning kommer att p�f�ras de skattskyldiga vid

taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas, �kat med det antal skatte�

kronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1979:362) om

skatteutj�mningsbidrag.

Om enligt 4 kap. 4� andra stycket kommunallagen (1977:179) eller

6 kap. 4 � tredje stycket lagen (1982:1052) om f�rsamlingar och kyrkliga
samf�lligheter annan skattesats slutligt fastst�lls �n den som har best�mts

tidigare, skall den nya skattesatsen om m�jligt best�mmas med h�nsyn till

det antal skattekronor och skatte�ren som har p�f�rts de skattskyldiga vid

taxeringen det �r skattesatsen skall fastst�llas.

4 �'' Kommun �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra kom�

munalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grundval av

antalet skattekronor och skatte�ren i kommunen vid det f�reg�ende �rets
(taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den skattesats som har best�mts

f�r �ret f�re taxerings�ret.

Har enligt 4 kap. 4 � kommunallagen (1977:179) annan skattesats slutligt

fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall till grund f�r utbetalning�
en l�ggas den utdebitering som har best�mts i samband med att budgeten
fastst�lldes.

Kommunen �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott

uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enl igt

taxeringsn�mnds beslut r�rande det f�reg�ende �rets taxering till ko mmu�

nal inkomstskatt har p�f�rts de skattskyldiga. Det nu n�mnda beloppet

ing�r i kommunens fordran hos staten vid ing�ngen av �ret n�st efter det
�r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas mot den kommunalskatt, som
kommunen har r�tt att uppb�ra av staten p� grundval av taxeringen under

2632

' Prop, 1982/83:19, KU 8, rskr 30.

^ Lagen omtryckt 1973:4 37.

Senaste lydelse av lage ns rubrik 197 7:191.

' Senaste lydelse 19 79:1161.

" Senaste lydelse 1981: 557.

background image

�ret efter det �r, d� f�rskottet utanordnas enligt best�mmelserna i femte

SFS 1982:1054

stycket.

�r antalet hos l�nsstyrelsen registrerade kyrkobokf�rda inv�nare i kom�

munen vid mitten av augusti m�nad taxerings�ret st�rre �n det var vid
mitten av augusti m�nad tv� �r tidigare, skall f�rskott, ber�knat enligt
tredje stycket, �kas i f�rh�llande till �kningen i komm unens inv�narantal
mellan de angivna tidpunkterna. S�dant �kat f�rskott ing�r i kommunens

fordran hos staten och avr�knas enligt tredje stycket. L�nsstyrelsen skall
senast den 10 se ptember l�mna kommunen uppgift om det inv�narantal
och det d�remot svarande ber�knade antalet skattekronor och skatte�ren,
som skall ligga till grund f�r �kni ngen av f�rskottet.

Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, skall l�nsstyrelsen under samma �r utanordna till

kommunen med en tolftedel den 18 i varje kalen derm�nad. �r kommunens

fordran icke utr�knad vid utbetalningstillfallena i m�naderna januari och
februari, skall vid dessa tillf�llen utbetalas samma belopp som har utbeta�

lats i dec ember m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder
det f�r l�nsstyrelsen dock f�rordna att utbetalning skall ske med annat
belopp. Om n�got av de belopp som utbetalades i m�n aderna januari och

februari inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den
j�mkning som f�ranledes h�rav ske i fr�ga om d et belopp, som utbetalas i

mars m�nad.

Vad som har sagts om kommunalskatt till�mpas p� motsvarande s�tt i

fr�ga om landstingsskatt.

4 a � F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra f�r�
samlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grundval
av antalet skattekronor och skatte�ren i f�rsamlingen vid det f�reg�ende
�rets (taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den skattesats som har be�
st�mts f�r �ret f�re taxerings�ret. Har skattskyldig enligt lagen (1951:691)
om viss lindring i skattskyldigheten f�r den som inte tillh�r svenska kyrkan
�tnjutit lindring i skattskyldigheten till f�rsamlingen, skall belopp, som

f�rsamlingen annars skulle ha varit ber�ttigad att uppb�ra av staten, ned�

s�ttas i motsvarande m�n.

Har enligt 6 kap. 4 � lagen (1982:1052) om f�rsamlingar och kyrkliga

samfalligheter annan skattesats slutligt fastst�llts �n den som har best�mts
tidigare, skall till grund f�r utbetalningen l�ggas den utdebitering som har

best�mts i samband med att budgeten fastst�lldes.

F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott

uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enligt

taxeringsn�mnds beslut r�rande det f�reg�ende �rets taxering till kommu�

nal in komstskatt har p�f�rts de skattskyldiga. Det nu n�mnda beloppet

ing�r i f�rsamlingens fordran hos staten vid ing�ngen av �ret efter det �r,
d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas mot den f�rsamlingsskatt, som
f�rsamlingen har r�tt att uppb�ra av staten p� grundval av taxeringen

under �ret efter det, d� f�rskottet enligt best�mmelserna i n�stf�ljande
stycke utanordnas.

Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r f�rsamlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall l�nsstyrelsen under samma �r utanordna

2633

background image

SFS 1982:1054

till f�rsamlingen med en tolftedel den 18 i vaije kalenderm�nad. �r f�rsam�

lingens fordran inte utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m�nadern a janua�

ri och februari, skall vid de ssa tillfallen utb etalas samma belopp som har

utbetalats i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ran�
leder det far l�nsstyrelsen dock f�rordna att utbetalning skall ske med

annat belopp. Om n�got av de belopp som utbetalades i m�naderna januari
och februari inte motsvarar en tolftedel av f�rsamlingens fordran, skall den
j�mkning som f�ranleds h�rav ske i fr�ga om det belopp, som utbetalas i

mars m�nad.

Vad som har sagts om f�rsamling till�mpas p� motsvarande s�tt i fr�ga

om kyrklig samfallighet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1983.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Per Anclow

(Budgetdepartementet)

ii

c!i

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.