SFS 1982:1054

821054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1982:1054

Utkom från trycket

den 16 december 1982

Lag

om ämdriiig i lagem (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommiiiiiis och aEHae meeighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 9 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.^

dels att 1 och 4 §§ skall ha ne dan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av nedan angivna

lydelse.

1

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

bestämmas i fö rhållande till det antal skattekronor och skatteören, som

enligt länsstyrelsens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid

taxeringen det år skattesatsen skall fastställas, ökat med det antal skatte­

kronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1979:362) om

skatteutjämningsbidrag.

Om enligt 4 kap. 4§ andra stycket kommunallagen (1977:179) eller

6 kap. 4 § tredje stycket lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga
samfälligheter annan skattesats slutligt fastställs än den som har bestämts

tidigare, skall den nya skattesatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till

det antal skattekronor och skatteören som har påförts de skattskyldiga vid

taxeringen det år skattesatsen skall fastställas.

4 §'' Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kom­

munalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av

antalet skattekronor och skatteören i kommunen vid det föregående årets
(taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts

för året före taxeringsåret.

Har enligt 4 kap. 4 § kommunallagen (1977:179) annan skattesats slutligt

fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalning­
en läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten
fastställdes.

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enl igt

taxeringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till ko mmu­

nal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet

ingår i kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det
år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt, som
kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under

2632

' Prop, 1982/83:19, KU 8, rskr 30.

^ Lagen omtryckt 1973:4 37.

Senaste lydelse av lage ns rubrik 197 7:191.

' Senaste lydelse 19 79:1161.

" Senaste lydelse 1981: 557.

¬

background image

året efter det år, då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte

SFS 1982:1054

stycket.

�r antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invånare i kom­

munen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var vid
mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt
tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i komm unens invånarantal
mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens

fordran hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall
senast den 10 se ptember lämna kommunen uppgift om det invånarantal
och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören,
som skall ligga till grund för ökni ngen av förskottet.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, skall länsstyrelsen under samma år utanordna till

kommunen med en tolftedel den 18 i varje kalen dermånad. �r kommunens

fordran icke uträknad vid utbetalningstillfallena i månaderna januari och
februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbeta­

lats i dec ember månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder
det får länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med annat
belopp. Om något av de belopp som utbetalades i mån aderna januari och

februari inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den
jämkning som föranledes härav ske i fråga om d et belopp, som utbetalas i

mars månad.

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om landstingsskatt.

4 a § Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära för­
samlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval
av antalet skattekronor och skatteören i församlingen vid det föregående
årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har be­
stämts för året före taxeringsåret. Har skattskyldig enligt lagen (1951:691)
om viss lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska kyrkan
åtnjutit lindring i skattskyldigheten till församlingen, skall belopp, som

församlingen annars skulle ha varit berättigad att uppbära av staten, ned­

sättas i motsvarande mån.

Har enligt 6 kap. 4 § lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga

samfalligheter annan skattesats slutligt fastställts än den som har bestämts
tidigare, skall till grund för utbetalningen läggas den utdebitering som har

bestämts i samband med att budgeten fastställdes.

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt

taxeringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommu­

nal in komstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet

ingår i församlingens fordran hos staten vid ingången av året efter det år,
då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt, som
församlingen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen

under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande
stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall länsstyrelsen under samma år utanordna

2633

¬

background image

SFS 1982:1054

till församlingen med en tolftedel den 18 i vaije kalendermånad. �r försam­

lingens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månadern a janua­

ri och februari, skall vid de ssa tillfallen utb etalas samma belopp som har

utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föran­
leder det far länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med

annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari
och februari inte motsvarar en tolftedel av församlingens fordran, skall den
jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i

mars månad.

Vad som har sagts om församling tillämpas på motsvarande sätt i fråga

om kyrklig samfallighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Per Anclow

(Budgetdepartementet)

ii

c!i

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.