SFS 1985:534

850534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ti; ag

SFS 1985:534

öm ändring i lagen (1965:269) med särskilda

utkom från trycket

bestämmelser om kommuns och annan menighets

den 20 juni i 985

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 och 4 a §§ lagen (1965:269)

med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebite­
ring av skatt, m. m.* skall ha nedan angivna lydelse.

4

Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kom­

munalskatt med belopp som m otsvarar vad som skul le utgå på grundval av

antalet skattekronor och skatteören i komm unen enligt taxeringsnämndens

beslut vid del föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den
skattesats som har bestämts för året före taxeringsåret.

Har enligt 4 kap. 4 § kommunallagen (1977: 179) annan skattesats slutligt

fastställts än den som har bestäm ts tidigare, skall till g rund för utbetalning­
en läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten
fastställdes.

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har

beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt

taxeringsnämnds beslut röran de det föregående årets taxering till kommu­
nal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet
ingår i kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det

år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalska tt, som

kommunen har r ätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under

året efter det år, då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte
stycket.

�r antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invånare i kom­

munen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var vid
mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt
tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal
mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens

fordran hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall

senast den 10 septem ber lämna kommunen uppgift om det invånarantal
och det däremot sva rande beräknade antalet skattekronor och skatteören,
som skall ligga till grund för ökningen av f örskottet.

Belopp, som vid in gången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt den na paragraf, skall länsstyrelsen under samma år utanordna till

kommunen med en tjugoQärdedel den 18 och en tjugofjärdedel den 20 i
vaije kalendermånad. �r kommunens fordran icke uträknad vid u tbetal­

ningstillfällena i må naderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen

utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregå-

I

Prop. 1984/85: 150, (bil. I), FiU 29. rskr 406.

" Lagen omtryckt 197 3:437.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1 977: 191.

' Senaste lydelse 1982: 1054.

!⬢: .'i

ti

¬

background image

\

SFS 1985:534

ende året. När särskilda skäl föranleder det får länsstyrelsen dock förö
att utbetalning skall ske'med anriat belopp. Om något av de belopp S,
utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedelav
kommunens fordran, skall den jämkning som föranledes härav ske i fråg a ⬢
om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om landstingsskatt.

4 a §"* Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära
församlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grund­

val av antalet skattekronor och skatteören i församlingen enligt taxerings­

nämndens beslut vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräk­

nat efter den skattesats som har bestämts för året före taxeringsåret. Har

skattskyldig enligt lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för
den som inte tillhör svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till

församlingen, skall belopp, som församlingen annars skulle ha varit berät­
tigad att uppbära av staten, nedsättas i motsvarande mån.

Har enligt 6 kap. 4 § lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga

samfälligheter annan skattesats slutligt fastställts än den som har bestäm ts

tidigare, skall till grund för utbetalningen läggas den utdebitering som ha r
bestämts i samband med att budgeten faststä lldes.

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enli gt

taxeringsnämnds beslut rö rande det föregående årets taxering till kom mu­

nal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet

ingår i församlinge ns fordran hos staten vid ingång en av å ret efter det år,

då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt, som

församlingen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen

under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande

stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall länsstyrelsen under samma år utanordna

till församlingen med en tjugofjärdedel den 18 och en tjugoöärdedel den 20
i varje kalendermånad. �r församlingens fordran inte uträknad vid utbe-

talningstillfällena i månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen

utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det fö regå­
ende året. När särskilda skäl föranleder det får länsstyrelsen dock förordna

att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som
utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolfte del av

församlingens fordran, skall den jämkning so m föranleds härav ske i fråga

om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om församling tillämpas på motsvarande sätt i f råga

om kyrklig samfä llighet.

1262

.Senaste lydelse 1982; 1054.

¬

background image

' Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna i 4 §

SFS 1985:534

, första stycket och 4 a § första stycket tillämpas första gången i fråga om

1986 års taxering. Beslut som meddelas efter utgången av år 1987 angående
taxering till kommunal inkomstskatt tidigare år än 1986 skall beaktas bara

om ändringen av den beskattningsbara inkomsten överstiger 100000 kro­

nor.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bodil Hulgaard

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.