SFS 1986:1315

861315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1315

om ändring i lagen (1965:269) med särskilda

utkom från trycket

bestämmelser om kommuns och annan menighets

den 29 december 1986

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 1, 3, 4, 4 a, 5 och 6 §§ lagen

(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menig­

hets utdebitering av skatt, m.m.^ ord et "länsstyrelse" i olika böjnings­

former skall bytas ut mot " länsskattemyndighet" i mo tsvarande form.

' Prop. 1986/87; 47, SkU 11, rskr. 95.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1977:191

1§ 1982: 1054

4 a§ 1985:534

3 § 1979: 1161

5 § 1977: 191

2307

4 § 1985: 534

6 §1977: 191.

¬

background image

\

SFS 1986:1315

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bodil Hulgaard

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.