SFS 1987:564

870564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:564

Lag

utkom frän trycket

om ändring i lagen (1965:269) med särskilda

den 23 juni 1987

bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 11 juni 1987.

ti

f

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 och 4 a §§ lagen (1965:269)

med särs kilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebite-

ve

ring av skatt, m. m.^ skall ha föl jande lydelse.

' Prop. 1986/87: 100 (bil. 9), FiU 20 och 29, rskr. 343.

^ Lagen omtryckt 1973:437,

1196

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

¬

background image

I

4

Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommu-

SFS 1987; 564

tialskatt me d belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundva l av

antalet skattekronor och skatteören i kommunen enligt taxeringsnämndens

beslut vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den

skattesats som har bestämts för året före taxeringsåret.

Har enligt 4 kap. 4 § kommunallagen (1977; 179) annan skattesats slutligt

fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalning­

en läggas den utde bitering som har bestämt s i samb and med att budge ten
fastställdes.

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har

beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enli gt
taxeringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommu­
nal inkomst skatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet

ingår i ko mmunens fordran hos staten vid ingå ngen av året näst efter det
år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt, som

kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under

året efter det år, då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte
stycket.

�r antalet hos länssk attemyndigheten registrerade kyrkobokförda invå­

nare i k ommunen vid mit ten av augusti månad taxeringsåret större än det
var vid mitt en av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat

enligt tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånar­

antal mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommu­

nens fordr an hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsskatte­

myndigheten skall senast den 10 se ptember lämna kommunen uppgift om

det invånarantal och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor
och skatteören, som skall ligga till grund för ökningen av förskottet.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna parag raf, fördelas med en tolftedel på varje kalenderm ånad.

Vad som åte rstår, sedan avräkning har skett enligt 52 § uppbördslagen

(1953:272), 16 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bo­
stadstillägg till folkpension, 9 § lagen (1984:668) om uppbörd av soc ialav­
gifter från arbetsgivare, 8 § lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift
och 4 § lage n (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift, skall läns­
skattemyndigheten utanordna till kom munen den 20 i månade n. �r kom­
munens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i måna derna janu­
ari och februari, skal l utbetalningarna dessa månader grundas på samma

belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När

särskilda skäl föranleder det får länsskatte myndigheten dock förordna att
utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om någ ot av de belopp
som utbetalningen i månad erna januari och februari grundats på inte mot­
svarar en tolftedel av komm unens fordran, skall den jäm kning som föran­
leds av detta ske i fråga om utbetalningen i mars må nad.

Vad so m har sagts om kommu nalskatt tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om landstingsskatt.

' Senaste lydelse 1986:1315.

1197

¬

background image

SFS 1987:564

4 a §'' Församling är berättigad att under visst år av staten uppb"
församlingsskatt med belopp som m otsvarar vad som skulle utgå på grund­

val av antale t skattekronor och skatteören i församlingen enligt taxerings;
nämndens beslut vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräk­
nat efter den skattesats som har bestämts för året före taxeringsåret. Har

skattskyldig enligt lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för

den som inte tillhör svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till

församlingen, skall belopp, som församlingen annars skulle ha varit berät­

tigad att uppbära av staten, nedsättas i motsva rande mån.

Har enligt 6 kap. 4 § lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga

samfalligheter annan skattesats slutligt fastställts än den som har bestämts

tidigare, skall till grund för utbetalningen läggas den utdebitering som Jiar

bestämts i samband med att budgeten fastställdes.

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt

taxeringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommu­
nal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet

ingår i församlingens fordran hos staten vid ingången av året efter det år,

då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt, som

församlingen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen

under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande

stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall länsskattemyndigheten under samma år

utanordna till församlingen med en tolftedel den 18 i vaij e kalendermånad.

�r församlingens fordran inte uträknad vid utb etalningstilltällena i måna­

derna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma be­
lopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När sär­

skilda skäl föranleder det får länsskattemyndigheten dock förordna att'
utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som

utbetalades i manadema januari och februari inte motsvarar en tolftedel av

församlingens fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga
om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om församling tillämpas på motsvarande sätt i fråga

om kyrklig samfallighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Intill den 1 januar i 1988 skall

dock hänvisningen i 4 § fe mte stycket till 8 § lagen (1987:560) om skatte­
utjämningsavgift avse 8 § lagen (1985:533) om skatteu tjämningsavgift.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FHLDT

Curt Rispe

(Finansdepartementet)

1198

Senaste lydelse 1986: 1315.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.