SFS 1987:564

870564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:EVUHZK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:EVUHZK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:EVUHZK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:EVUHZK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:23px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:19px;line-height:22px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:19px;line-height:21px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:EVUHZK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TZYEPO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:874px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:564 </b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:899px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:899px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:922px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>den 23 juni 1987 </b></p> <p style="position:absolute;top:922px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>best�mmelser om kommuns och annan menighets </b></p> <p style="position:absolute;top:947px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utdebitering av skatt, m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:994px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:848px;white-space:nowrap" class="ft11">ti </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:844px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f </b></p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 och 4 a �� lagen (1965:269) </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">med s�rs kilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebite- </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:839px;white-space:nowrap" class="ft11">ve </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">ring av skatt, m. m.^ skall ha f�l jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87: 100 (bil. 9), FiU 20 och 29, rskr. 343. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1973:437, </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">1196 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Kommun �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra kommu- </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:672px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1987; 564 </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">tialskatt me d belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grundva l av </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">antalet skattekronor och skatte�ren i kommunen enligt taxeringsn�mndens </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft22">beslut vid det f�reg�ende �rets (taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">skattesats som har best�mts f�r �ret f�re taxerings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft22">Har enligt 4 kap. 4 � kommunallagen (1977; 179) annan skattesats slutligt </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22">fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall till grund f�r utbetalning�</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24">en l�ggas den utde bitering som har best�mt s i samb and med att budge ten <br/>fastst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft22">Kommunen �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22">uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25">beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enli gt <br/>taxeringsn�mnds beslut r�rande det f�reg�ende �rets taxering till kommu�<br/>nal inkomst skatt har p�f�rts de skattskyldiga. Det nu n�mnda beloppet </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft25">ing�r i ko mmunens fordran hos staten vid ing� ngen av �ret n�st efter det <br/>�r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas mot den kommunalskatt, som </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">kommunen har r�tt att uppb�ra av staten p� grundval av taxeringen under </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft25">�ret efter det �r, d� f�rskottet utanordnas enligt best�mmelserna i femte <br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft22">�r antalet hos l�nssk attemyndigheten registrerade kyrkobokf�rda inv�</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25">nare i k ommunen vid mit ten av augusti m�nad taxerings�ret st�rre �n det <br/>var vid mitt en av augusti m�nad tv� �r tidigare, skall f�rskott, ber�knat </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt tredje stycket, �kas i f�rh�llande till �kningen i kommunens inv�nar�</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22">antal mellan de angivna tidpunkterna. S�dant �kat f�rskott ing�r i kommu�</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22">nens fordr an hos staten och avr�knas enligt tredje stycket. L�nsskatte�</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft22">myndigheten skall senast den 10 se ptember l�mna kommunen uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft25">det inv�narantal och det d�remot svarande ber�knade antalet skattekronor <br/>och skatte�ren, som skall ligga till grund f�r �kningen av f�rskottet. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r kommunens fordran hos staten </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt denna parag raf, f�rdelas med en tolftedel p� varje kalenderm �nad. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft22">Vad som �te rst�r, sedan avr�kning har skett enligt 52 � uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26">(1953:272), 16 � lagen (1962:392) om hustrutill�gg och kommunalt bo�<br/>stadstill�gg till folkpension, 9 � lagen (1984:668) om uppb�rd av soc ialav�<br/>gifter fr�n arbetsgivare, 8 � lagen (1987:560) om skatteutj�mningsavgift <br/>och 4 � lage n (1987:561) om s�rskild skatteutj�mningsavgift, skall l�ns�<br/>skattemyndigheten utanordna till kom munen den 20 i m�nade n. �r kom�<br/>munens fordran inte utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m�na derna janu�<br/>ari och februari, skal l utbetalningarna dessa m�nader grundas p� samma </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft22">belopp som utbetalningen i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26">s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r l�nsskatte myndigheten dock f�rordna att <br/>utbetalningen skall grundas p� ett annat belopp. Om n�g ot av de belopp <br/>som utbetalningen i m�nad erna januari och februari grundats p� inte mot�<br/>svarar en tolftedel av komm unens fordran, skall den j�m kning som f�ran�<br/>leds av detta ske i fr�ga om utbetalningen i mars m� nad. </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">Vad so m har sagts om kommu nalskatt till�mpas p� motsvarande s�tt i </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22">fr�ga om landstingsskatt. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">' Senaste lydelse 1986:1315. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft22">1197 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1987:564 </b></p> <p style="position:absolute;top:58px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft34">4 a �'' F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb&#34; <br/>f�rsamlingsskatt med belopp som m otsvarar vad som skulle utg� p� grund�</p> <p style="position:absolute;top:102px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft34">val av antale t skattekronor och skatte�ren i f�rsamlingen enligt taxerings; <br/>n�mndens beslut vid det f�reg�ende �rets (taxerings�ret) taxering, ber�k�<br/>nat efter den skattesats som har best�mts f�r �ret f�re taxerings�ret. Har </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">skattskyldig enligt lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten f�r </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">den som inte tillh�r svenska kyrkan �tnjutit lindring i skattskyldigheten till </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rsamlingen, skall belopp, som f�rsamlingen annars skulle ha varit ber�t�</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">tigad att uppb�ra av staten, neds�ttas i motsva rande m�n. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft31">Har enligt 6 kap. 4 � lagen (1982: 1052) om f�rsamlingar och kyrkliga </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft31">samfalligheter annan skattesats slutligt fastst�llts �n den som har best�mts </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">tidigare, skall till grund f�r utbetalningen l�ggas den utdebitering som Jiar </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft31">best�mts i samband med att budgeten fastst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft34">uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har <br/>beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enligt </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft35">taxeringsn�mnds beslut r�rande det f�reg�ende �rets taxering till kommu�<br/>nal inkomstskatt har p�f�rts de skattskyldiga. Det nu n�mnda beloppet </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft31">ing�r i f�rsamlingens fordran hos staten vid ing�ngen av �ret efter det �r, </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft31">d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas mot den f�rsamlingsskatt, som </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rsamlingen har r�tt att uppb�ra av staten p� grundval av taxeringen </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft31">under �ret efter det, d� f�rskottet enligt best�mmelserna i n�stf�ljande </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">stycke utanordnas. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft31">Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r f�rsamlingens fordran hos </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">staten enligt denna paragraf skall l�nsskattemyndigheten under samma �r </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft31">utanordna till f�rsamlingen med en tolftedel den 18 i vaij e kalenderm�nad. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">�r f�rsamlingens fordran inte utr�knad vid utb etalningstillt�llena i m�na�</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft35">derna januari och februari, skall vid dessa tillf�llen utbetalas samma be�<br/>lopp som har utbetalats i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�r�</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft34">skilda sk�l f�ranleder det f�r l�nsskattemyndigheten dock f�rordna att' <br/>utbetalning skall ske med annat belopp. Om n�got av de belopp som </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">utbetalades i manadema januari och februari inte motsvarar en tolftedel av </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rsamlingens fordran, skall den j�mkning som f�ranleds h�rav ske i fr�ga <br/>om det belopp, som utbetalas i mars m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft31">Vad som har sagts om f�rsamling till�mpas p� motsvarande s�tt i fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">om kyrklig samfallighet. </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987. Intill den 1 januar i 1988 skall </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft35">dock h�nvisningen i 4 � fe mte stycket till 8 � lagen (1987:560) om skatte�<br/>utj�mningsavgift avse 8 � lagen (1985:533) om skatteu tj�mningsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">KJELL-OLOF FHLDT </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft31">Curt Rispe </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft31">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft31">1198 </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft32">Senaste lydelse 1986: 1315. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1987:564

Lag

utkom fr�n trycket

om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda

den 23 juni 1987

best�mmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utf�rdad den 11 juni 1987.

ti

f

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 och 4 a �� lagen (1965:269)

med s�rs kilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebite-

ve

ring av skatt, m. m.^ skall ha f�l jande lydelse.

' Prop. 1986/87: 100 (bil. 9), FiU 20 och 29, rskr. 343.

^ Lagen omtryckt 1973:437,

1196

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

background image

I

4

Kommun �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra kommu-

SFS 1987; 564

tialskatt me d belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grundva l av

antalet skattekronor och skatte�ren i kommunen enligt taxeringsn�mndens

beslut vid det f�reg�ende �rets (taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den

skattesats som har best�mts f�r �ret f�re taxerings�ret.

Har enligt 4 kap. 4 � kommunallagen (1977; 179) annan skattesats slutligt

fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall till grund f�r utbetalning�

en l�ggas den utde bitering som har best�mt s i samb and med att budge ten
fastst�lldes.

Kommunen �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott

uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har

beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enli gt
taxeringsn�mnds beslut r�rande det f�reg�ende �rets taxering till kommu�
nal inkomst skatt har p�f�rts de skattskyldiga. Det nu n�mnda beloppet

ing�r i ko mmunens fordran hos staten vid ing� ngen av �ret n�st efter det
�r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas mot den kommunalskatt, som

kommunen har r�tt att uppb�ra av staten p� grundval av taxeringen under

�ret efter det �r, d� f�rskottet utanordnas enligt best�mmelserna i femte
stycket.

�r antalet hos l�nssk attemyndigheten registrerade kyrkobokf�rda inv�

nare i k ommunen vid mit ten av augusti m�nad taxerings�ret st�rre �n det
var vid mitt en av augusti m�nad tv� �r tidigare, skall f�rskott, ber�knat

enligt tredje stycket, �kas i f�rh�llande till �kningen i kommunens inv�nar�

antal mellan de angivna tidpunkterna. S�dant �kat f�rskott ing�r i kommu�

nens fordr an hos staten och avr�knas enligt tredje stycket. L�nsskatte�

myndigheten skall senast den 10 se ptember l�mna kommunen uppgift om

det inv�narantal och det d�remot svarande ber�knade antalet skattekronor
och skatte�ren, som skall ligga till grund f�r �kningen av f�rskottet.

Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r kommunens fordran hos staten

enligt denna parag raf, f�rdelas med en tolftedel p� varje kalenderm �nad.

Vad som �te rst�r, sedan avr�kning har skett enligt 52 � uppb�rdslagen

(1953:272), 16 � lagen (1962:392) om hustrutill�gg och kommunalt bo�
stadstill�gg till folkpension, 9 � lagen (1984:668) om uppb�rd av soc ialav�
gifter fr�n arbetsgivare, 8 � lagen (1987:560) om skatteutj�mningsavgift
och 4 � lage n (1987:561) om s�rskild skatteutj�mningsavgift, skall l�ns�
skattemyndigheten utanordna till kom munen den 20 i m�nade n. �r kom�
munens fordran inte utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m�na derna janu�
ari och februari, skal l utbetalningarna dessa m�nader grundas p� samma

belopp som utbetalningen i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r

s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r l�nsskatte myndigheten dock f�rordna att
utbetalningen skall grundas p� ett annat belopp. Om n�g ot av de belopp
som utbetalningen i m�nad erna januari och februari grundats p� inte mot�
svarar en tolftedel av komm unens fordran, skall den j�m kning som f�ran�
leds av detta ske i fr�ga om utbetalningen i mars m� nad.

Vad so m har sagts om kommu nalskatt till�mpas p� motsvarande s�tt i

fr�ga om landstingsskatt.

' Senaste lydelse 1986:1315.

1197

background image

SFS 1987:564

4 a �'' F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb"
f�rsamlingsskatt med belopp som m otsvarar vad som skulle utg� p� grund�

val av antale t skattekronor och skatte�ren i f�rsamlingen enligt taxerings;
n�mndens beslut vid det f�reg�ende �rets (taxerings�ret) taxering, ber�k�
nat efter den skattesats som har best�mts f�r �ret f�re taxerings�ret. Har

skattskyldig enligt lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten f�r

den som inte tillh�r svenska kyrkan �tnjutit lindring i skattskyldigheten till

f�rsamlingen, skall belopp, som f�rsamlingen annars skulle ha varit ber�t�

tigad att uppb�ra av staten, neds�ttas i motsva rande m�n.

Har enligt 6 kap. 4 � lagen (1982: 1052) om f�rsamlingar och kyrkliga

samfalligheter annan skattesats slutligt fastst�llts �n den som har best�mts

tidigare, skall till grund f�r utbetalningen l�ggas den utdebitering som Jiar

best�mts i samband med att budgeten fastst�lldes.

F�rsamling �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott

uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enligt

taxeringsn�mnds beslut r�rande det f�reg�ende �rets taxering till kommu�
nal inkomstskatt har p�f�rts de skattskyldiga. Det nu n�mnda beloppet

ing�r i f�rsamlingens fordran hos staten vid ing�ngen av �ret efter det �r,

d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas mot den f�rsamlingsskatt, som

f�rsamlingen har r�tt att uppb�ra av staten p� grundval av taxeringen

under �ret efter det, d� f�rskottet enligt best�mmelserna i n�stf�ljande

stycke utanordnas.

Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r f�rsamlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall l�nsskattemyndigheten under samma �r

utanordna till f�rsamlingen med en tolftedel den 18 i vaij e kalenderm�nad.

�r f�rsamlingens fordran inte utr�knad vid utb etalningstillt�llena i m�na�

derna januari och februari, skall vid dessa tillf�llen utbetalas samma be�
lopp som har utbetalats i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�r�

skilda sk�l f�ranleder det f�r l�nsskattemyndigheten dock f�rordna att'
utbetalning skall ske med annat belopp. Om n�got av de belopp som

utbetalades i manadema januari och februari inte motsvarar en tolftedel av

f�rsamlingens fordran, skall den j�mkning som f�ranleds h�rav ske i fr�ga
om det belopp, som utbetalas i mars m�nad.

Vad som har sagts om f�rsamling till�mpas p� motsvarande s�tt i fr�ga

om kyrklig samfallighet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987. Intill den 1 januar i 1988 skall

dock h�nvisningen i 4 � fe mte stycket till 8 � lagen (1987:560) om skatte�
utj�mningsavgift avse 8 � lagen (1985:533) om skatteu tj�mningsavgift.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FHLDT

Curt Rispe

(Finansdepartementet)

1198

Senaste lydelse 1986: 1315.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.