SFS 1988:493

880493.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:493

Utkom från trycket

den I6juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 5 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I § lagen (1965:269) med särskil­

da bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,

m. m.^ skall ha följande lydelse.

I §' Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som
enligt länsskattemyndighetens beräkning kommer att påföras de skattskyl­
diga vid taxeringen det år skattesatsen skall fastställas, ökat med det antal
skattekronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1988:000)
om skatteutjämningsbidrag.

Om enligt 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (1977:179) eller 6

kap. 4 § tredje stycket lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga

samfalligheter annan skattesats slutligt fastställs än den som har bestämts
tidigare, skall den nya skattesatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till
det antal skattekronor och skatteören som har påförts de skattskyldiga vid

taxeringen det år skattesatsen skall fastställas.

1044

' Prop. 1987/88: 100 (bil. 9), FiU 1 9, rskr. 244.

^ Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av la gens rubrik 1977: 191.

' Senaste lydelse 1986: 1315.

¬

background image

'Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988, Intill den 1 januari 1989 skall

SFS 1988:493

dock hänvisningen i 1 § förs ta stycket avse lagen (1979:362) om skatte-

utjämningsbidrag.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Curt Rispe

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.