SFS 1988:190

880190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:190

om ändring i lagen (1965:269) med särskilda

utkom från trycket

bestämmelser om kommuns och annan menighets

den 5 maj i988

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 21 april 198 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 4 a §§ lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m. m} skall ha följande lydelse.

1

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som
enligt länsskattemyndighetens beräkning kommer att påföras de skattskyl-

' Prop. 1987/88:67, KU 30 , rskr. 181.

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rub rik 197 7: 191.

' Senaste lydelse 19 86: 1315.

569

¬

background image

SFS 1988:190

diga vid taxe ringen det år skattesatsen skall fastställas, ökat med det antäl
skattekronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (197^: 362)
om skatteutjämningstjjdrag/

Om enligt 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (1977:179) eller 10

kap. 4 § tre dje stycket församlingslagen (1988:180) annan skattesats slut­

ligt fastställs än den som har bestämts tidigare, skall den nya skattesatsen

om möjligt bestämmas med hänsyn till det antal skattekronor och skatte­

ören som har påförts de skattskyldiga vid taxeringen det år skattesatsen
skall fastställas.

4 a

Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära

församlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grund-'

val av antalet skattekronor och skatteören i församlingen enligt taxerings­
nämndens beslut vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräk­
nat efter den skattesats som har bestämts för året före taxeringsåret. Har

skattskyldig enligt lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för
den som inte tillhör svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyld igheten till
församlingen, skall belopp, som församlingen annars skulle ha varit berät­
tigad att uppbära av staten, nedsättas i motsvarande mån.

Har enligt 10 kap. 4 § församlingslagen (1988:180) annan skattesats

slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för
utbetalningen läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att

budgeten fastställdes.

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har

beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt

taxeringsnämndens beslut rörande det föregående årets taxering till kom ­

munal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu n ämnda beloppet
ingår i försam lingens fordran hos staten vid ingången av året efter det år,
då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt, som

församlingen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen

under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande
stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall länsskattemyndigheten under samma år

utanordna till församlingen med en tolftedel den 18 i vatje kalendermånad.

�r församlingens fordran inte uträknad vid u tbetalningstillfällena i måna­
derna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma be­
lopp som har utbetalats i dec ember månad det föregående året. När sär­
skilda skäl föranleder det får länsskattemyndigheten dock förordna att
utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som
utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av
församlingens fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i frå ga

om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om församling tillämpas på motsvarande sätt i fråga

om kyrklig samfällighet.

570

Senaste lydelse 1987; 564,

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

SFS 1988:190

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Curt Rispe
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.